onestop

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

E-Office

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
148
เมื่อวานนี้
235
เดือนนี้
3,614
เดือนที่แล้ว
5,806
ปีนี้
18,638
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
213,128
ไอพี ของคุณ
3.230.143.40

ชื่อเอกสาร : กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [ 05 เมษายน 2564 ]

รายละเอียดเอกสาร

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชม.ถ.๑๘-๐๐๕ บ้านแม่โฮม-บ้านสันต้นบง หมู่ที่ ๙ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   


วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๓๕,๕๘๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)


จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔