onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
4,090
เดือนที่แล้ว
6,765
ปีนี้
54,614
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
249,104
ไอพี ของคุณ
34.231.243.21

ชื่อเอกสาร : กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [ 08 มกราคม 2564 ]

รายละเอียดเอกสาร

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนค.ส.ล.และรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดค.ส.ล.ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชม.ถ.๑๘-๐๐๓ สายทาง บ้านต้นผึ้ง-บ้านสันพระเจ้างาม-บ้านสันช้างมูบ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๖,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๖,๒๗๘,๓๔๘.๔๑ บาท (หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)


จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔