แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
993
เดือนที่แล้ว
3,943
ปีนี้
34,124
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
172,867
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209

 ชื่อเอกสาร : กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [ 16 ตุลาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (U) พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณซอย 10 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


                       เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)


                       ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.05 เมตร


                       ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร


                       ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 831.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (U) กว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 287.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ฯ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 55.80 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด บริเวณซอย 10 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,108,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)  ราคากลาง เป็นเงิน 1,182,398.67 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)


จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 21 ตุลาคม 2562

      

ย้อนกลับ