onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
4,814
เดือนที่แล้ว
7,433
ปีนี้
40,932
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
307,017
ไอพี ของคุณ
44.201.94.72
4
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
16 พฤศจิกายน 2564

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัว กลุ่มผู้เสี่ยงจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
12 พฤศจิกายน 2564

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
02 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
28 ตุลาคม 2564

ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
11 ตุลาคม 2564

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
11 ตุลาคม 2564

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
11 ตุลาคม 2564

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานเทศบาลเมืองต้นเปา ปีงบประมาณ 2565,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
07 ตุลาคม 2564

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้ารับบริการด้านยาเสพติด ประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 2 เรื่อง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

    

1.สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา   สามารถรับชมคลิปวิดีโอผ่านทาง youtube ได้ที่ :   https://www.youtube.com/watch?v=i0alhu6FNAs&t=9s

2.ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว สามารถรับชมคลิปวิดีโอผ่านทาง youtube ได้ที่ :  https://www.youtube.com/watch?v=QVxfi0R6eko&t=3s

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ https://moph.cc/rnMn2cwS0

และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจคลิปวิดีโอดังกล่าวผ่านทาง Goolgle Form : 
คลิปวิดีโอ “สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา”  https://forms.gle/RNh8VmJh1tYgBvt16         
คลิปวิดีโอ “ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว” https://forms.gle/BkmJuKRP9feymu9r5

06 ตุลาคม 2564

ประกาศ มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตร,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ปชช.และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการปฏิบัติราชการตาม พรบ. การสาธารณสุขฯ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการปฏิบัติราชการตามพระราชับญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 เทศบาลเมืองต้นเปา

23 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
23 กันยายน 2564

ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการบริการงานทะเบียนราษฏร,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการบริการงานทะเบียนราษฏร ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองต้นเปา

22 กันยายน 2564

ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ปชช.และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นของใบอนุญาตฯ ของกองช่าง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อยื่นคำร้องขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการขอต่อใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเทศบัญญัติเกี่ยวกับกองช่าง เทศบาลเมืองต้นเปา

22 กันยายน 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessmen,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

- คะแนนรวม IIT (บุคคลภายใน)   76.44 คะแนน            

- คะแนนรวม EIT (บุคคลภายนอก)     81.71 คะแนน

- คะแนนรวม OIT (การเปิดเผยข้อมูล)     86.53 คะแนน

ผลคะแนนรวมการประเมิน 82.06 คะแนน  ระดับผลการประเมิน B (ไม่ผ่านการประเมิน)

20 กันยายน 2564

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 23  (335 รายการ)