แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

การประชุม ก.ท.จ.

ศูนย์บริการ

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
1,404
เดือนที่แล้ว
3,266
ปีนี้
30,592
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
169,335
ไอพี ของคุณ
3.226.97.214


26 กุมภาพันธ์ 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้และใบไม้ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเผาขยะและเศษกิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน บรรเทาปัญหาหมอกควัน โดยมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ ที่ได้ทำการเก็บรวบรวมจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ นำมาผ่านกระบวนการย่อยสลายและหมักเป็นปุ๋ยแจกจ่ายคืนแก่ชุมชน เพื่อนำไปเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและการเกษตรอื่นๆต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เทศบาลเมืองต้นเปา จึงขอเชิญทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะจากเศษกิ่งไม้และใบไม้ เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ โดยกำหนดให้ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นี้ค่ะ

 

20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และหากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้จัดทำเป็นหนังสือ ส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300) ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

13 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ/ติชม ได้ดังนี้
1.มาเขียนใบคำร้องต่างๆ ได้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ในวันและเวลาราชการ
2.ทางโทรศัพท์ โทร. 053-338048-9 ในวันและเวลาราชการ
3.ทางเว๊ปไซต์ www.tonpao.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียน สายตรงผู้บริหาร หรือ กระดานข่าว ถาม-ตอบ ตลอด 24 ชม.

????ท้องถิ่นจะก้าวไกล ถ้าทุกคนร่วมใจพัฒนา????

 

06 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานคลังจังหวัด แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ปตท. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

06 กุมภาพันธ์ 2563

 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ทุกจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เพื่อให้ประชาชนทราบดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

06 กุมภาพันธ์ 2563

27 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563

 เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมกับ นายมานิตย์ ชูยกปิ่น กำนันตำบลต้นเปา และนายวิจิตร ญี่นาง ประธานกลุ่มกระดาษสาบ้านต้นเปา ร่วมออกรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลร่มบ่อสร้างบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
งานมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 16 ณ หมู่บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
งานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 9 ณ หมู่บ้านหนองโค้ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

17-19 มกราคม 2563 นี้

และเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.ณ ปะรำพิธีหมู่บ้านบ่อสร้าง พบกับขบวนรถ ริ้วขบวน การแสดงวัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมายเทศบาลเมืองต้นเปา

10 มกราคม 2563

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ
         - ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
         -ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
          ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี
          (1) เทศบาลเมืองต้นเปา แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ. ของทุกปี
          (2) ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. ของทุกปี
          (3) ไม่ชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน)
          (4.) เทศบาลเมืองต้นเปา มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือน ไม่น้อยกว่า 15 วัน
          (ชำระภาษีหลังเดือน เม.ย. แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือนเสียเบี้ยปรับร้อยละ  10)
          (5) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ชำระภาษีภายในกำหนดของหนังสือแจ้งเดือน
          เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20)
          (6) ครบกำหนด 15 วัน  ไม่มาชำระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีค้างชำระแจ้งลุกหนี้ภาษี
          ค้างชำระให้สำนักงานที่ดินภายในเดือน มิ.ย.
          (7) ยืด อายัด เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

2. ภาษีป้าย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ
- ผู้เป็นเจ้าของป้าย
- ผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง
ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1)
ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี มกราคม –มีนาคม ของทุกปี ชำระภาษีภายใน 15 วัน

  ยื่นแบบแสดงรายการ
1.สำเนาโฉนดที่ดิน   2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. สำเนาบัตรประชาชน
4. แนบแปลงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)  5. เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ

03 มกราคม 2563

เชิญแอ่ว... งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37
➡️17-19 มกราคม 2563 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่????????

Welcome to Borsang Umbrella and Sankamphaeng Handicraft festival , January 17-19, 2020 At Borsang village, Sankamphaeng , Chiang Mai THAILAND

09 ธันวาคม 2562

09 ธันวาคม 2562

????????รู้รอบ รอบรู้ เรื่องแผนที่ ภาษี จากไลน์????????
____ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ และฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองต้นเปาเพิ่มช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษี และการพัฒนารายได้ ให้กับประชาชนทุกท่าน โดยการสร้างไลน์สแคว เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการให้บริการแก่ประชาชนได้สอบถามเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ
____ทุกท่านสามารถสแกนไลน์สแคว เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาษีทุกประเภท และ ถาม-ตอบ ในเรื่องที่คุณอยากจะรู้ ง่ายๆแค่สแกนไลน์สแควลงในโทรศัพท์มือถือไว้ เรื่องที่คิดว่ายากก็จะง่ายสำหรับคุณค่ะ

24 ตุลาคม 2562

23 กันยายน 2562

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 10  (149 รายการ)