onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
4,814
เดือนที่แล้ว
7,433
ปีนี้
40,932
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
307,017
ไอพี ของคุณ
44.201.94.72
3
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
12 มกราคม 2565

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 3,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
12 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
11 มกราคม 2565

คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงวันที่ 6 มกราคม 2565,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
10 มกราคม 2565

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
07 มกราคม 2565

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
04 มกราคม 2565

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมรณรงค์
ปีใหม่นี้...เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ดื่ม..ไม่ขับ ง่วง..ไม่ขับ โทร..ไม่ขับ
ประสบเหตุหรือพบเจอเหตุ
- ศูนย์กู้ชีพ ทม.ต้นเปา โทร.1669 หรือ 053-339454 ตลอด 24 ชั่วโมง
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.053-960234,053-339296 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง
  ด้วยความปรารถนาดีจาก
    เทศบาลเมืองต้นเปา
27 ธันวาคม 2564

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
22 ธันวาคม 2564

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
22 ธันวาคม 2564

เทศบาลเมืองต้นเปา ประกาศแจ้งงดจัดเก็บขยะมูลฝอย ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เทศบาลเมืองต้นเปา ประกาศแจ้งงดจัดเก็บขยะมูลฝอย ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565
และขอความร่วมมือประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาทุกท่าน จัดเก็บรวบรวมขยะในครัวเรือนของท่านให้เรียบร้อย เพื่อรอการจัดเก็บขนขยะตามตารางเดินรถปกติ ในวันที่ 2 มกราคม 2565 ต่อไป
 
#สอบถามข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.ต้นเปา โทร.053-338048 ต่อ 301 ในวันและเวลาราชการ
16 ธันวาคม 2564

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
14 ธันวาคม 2564

แจ้งการพ้นจากตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

แจ้งการพ้นจากตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นางรุจิรา คำแสนใส ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 

03 ธันวาคม 2564

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

????????ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา

➡️แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564

➡️เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ดังนั้นเพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ กระทรวงสาธารณสุขจึงออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 โดยมีผลบังคับใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

➡️เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง และเข้าใจเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ โดยใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

3. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

4. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร

5. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร

????ทั้งนี้ ไม่ยกเว้น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย และค่าบริการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย????

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.ต้นเปา 053-338048 ต่อ 310

03 ธันวาคม 2564

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบเสียงตามสายเครือข่ายไอพีเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เทศบาลเมืองต้นเปา ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในตำบลต้นเปาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบเสียงตามสายเครือข่ายไอพีเทศบาลเมืองต้นเปา ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 เพื่อนำมาประมวลผลในการแก้ไขปรับปรุงระบบเสียงตามสายเครือข่ายไอพีเทศบาลเมืองต้นเปา โดยท่านสามารถสแกน Qr Code หรือกดเข้าไปในลิ้งค์ด้านล่างนี้
02 ธันวาคม 2564

รับสมัคร อปพร. ประจำศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
????ประกาศ รับสมัคร อปพร. ประจำศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองต้นเปา
????สำหรับผู้ที่มีความสนใจเป็น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
????รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564
????ยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองต้นเปา ในวันเวลาราชการ
✏️ศึกษารายละเอียด สิทธิ สวัสดิการ และดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร : https://drive.google.com/.../1Q9gNHUfzw4NBV2...
☎️หรือโทรสอบถาม 0859686246 / 0819605551
01 ธันวาคม 2564

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 23  (335 รายการ)