onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
1,865
เดือนที่แล้ว
6,168
ปีนี้
49,790
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
315,875
ไอพี ของคุณ
3.233.217.106
20
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย จากลานถ่ายเทขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่  2  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังแหล่งกำจัดขยะโดยตรงของผู้รับจ้าง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 จำนวน 260 วัน (เว้นวันอาทิตย์) ประเมินปริมาณขยะที่น่าจะเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 7,228  ตัน) วงเงินงบประมาณ จำนวน 5,579,599.67  บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงิน 5,814,636.88 บาท (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 11 ตุลาคม 2561

08 ตุลาคม 2561

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณตั้งแต่ปากทางเข้าวัดพระนอนแม่ปูคาถึงวัดพระนอนแม่ปูคา  บ้านสันช้างมูบ หมู่ที่ 10 ตำบล   ต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด) วงเงินงบประมาณ จำนวน 1,970,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงิน 1,970,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 1 ตุลาคม 2561

26 กันยายน 2561

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 23-24 บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด) วงเงินงบประมาณ จำนวน 1,371,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงิน 1,371,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 1 ตุลาคม 2561

26 กันยายน 2561

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดรูปตัวยู  บริเวณ ซอย 5/1 บ้านบวกเป็ด หมู่ที่ 4 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด) วงเงินงบประมาณ จำนวน 843,000.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงิน 839,897.05 บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 1 ตุลาคม 2561

26 กันยายน 2561

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

26 กันยายน 2561

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ทางเข้าหมู่บ้านชาริน บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด) วงเงินงบประมาณ จำนวน630,000.- บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) บาท ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงิน 620,659.79 บาท (หกแสนสองหมื่นหกร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 6 กันยายน 2561

03 กันยายน 2561

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 บ้านบวกเป็ด หมู่ที่ 4 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 210.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.  บริเวณซอย 1 บ้านบวกเป็ด หมู่ที่ 4 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด) วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 557,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้างเป็นเงิน ทั้งสิ้น 555,929.48 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 6 กันยายน 2561

03 กันยายน 2561

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณซอย 6 บ้าน บ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  552,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 236.00 ม. บริเวณซอย 6 บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด) วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 552,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้างเป็นเงิน ทั้งสิ้น 528,991.51 บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 6 กันยายน 2561

03 กันยายน 2561

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ทางเข้าหมู่บ้านปริญญาดา  บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  710,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 2.40 ม. ลึก 2.10 ม. ยาว 33.00 ม. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ทางเข้าหมู่บ้านปริญญาดา บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด) วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 710,000.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้างเป็นเงิน ทั้งสิ้น 709,980.40 บาท (เจ็ดแสนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสตางค์)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 6 กันยายน 2561

03 กันยายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

29 สิงหาคม 2561

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างผิวจราจร 4.50 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,462.50 ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 325 เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปา กำหนด  บริเวณ ซอย 1 บ้านสันช้างมูบ  หมู่ที่ 10  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด) วงเงินงบประมาณ จำนวน 1,650,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงิน 1,641,605.80 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าบาทแปดสิบสตางค์)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 29 สิงหาคม 2561

24 สิงหาคม 2561

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านโดยก่อสร้างแท้งค์น้ำ ทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 ม. เจาะบาดาล พีวีซี 6 นิ้ว (พีวีซี ชั้น 13.5) ลึก 100 ม. มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7.5 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด บริเวณบ้านแม่โฮม หมู่ที่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด) วงเงินงบประมาณ จำนวน 880,000.- บาท ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงิน 887,362.06 บาท (แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสองบาทหกสตางค์)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 16 กรกรฎาคม 2561

11 กรกฎาคม 2561

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองต้นเปา บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด) วงเงินงบประมาณ จำนวน 600,000.- บาท ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงิน 613,185.24 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

06 กรกฎาคม 2561

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

           ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 จำนวน 3 รายการ วงเงินงบประมาณรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,875,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

            จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 9 กรกรฎาคม 2561

04 กรกฎาคม 2561

กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 รายการ วงเงินงบประมาณรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,741,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้างรวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,731,406.29 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

04 กรกฎาคม 2561

|<<<.....1617181920212223>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 20 / 23  (343 รายการ)