onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
275
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 18-006 สายทางบ้าน   สันมะฮกฟ้า หมู่ที่ 7 - บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8 มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,901 ตารางเมตร เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่” จำนวน 1 สาย เป็นจำนวนเงิน 3,135,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงิน 3,397,325.52 บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสองสตางค์)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561


 
26 พฤศจิกายน 2561


ไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDF