เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
149
เมื่อวานนี้
193
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
3,554
ปีนี้
47,762
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
109,615
ไอพี ของคุณ
54.81.220.239


กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างผิวจราจร 4.50 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,462.50 ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 325 เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปา กำหนด  บริเวณ ซอย 1 บ้านสันช้างมูบ  หมู่ที่ 10  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปากำหนด) วงเงินงบประมาณ จำนวน 1,650,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงิน 1,641,605.80 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าบาทแปดสิบสตางค์)

จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผ่านทาง e-mail : egp@tonpao.go.th สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 29 สิงหาคม 2561


 
24 สิงหาคม 2561