เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
152
เดือนที่แล้ว
5,315
ปีนี้
15,155
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
153,898
ไอพี ของคุณ
35.175.121.230


ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มเติม คือ ห้างสรรพสินค้า ให้เปิดแค่โซน super market ร้านยา ร้านขายอาหาร ที่จะให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น ห้ามนั่งกินที่ร้าน ส่วนร้านอาหารในโรงแรม ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่เข้าพัก รวมทั้งปิดตลาดทั้งหมด ให้เหลือแค่ร้านที่ขายของเพื่ออุปโภคบริโภค ของสด ของแห้ง

ตลาดสดและร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา อาทิ กาดศรียนต์ ฯลฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีโต๊ะเก้าอี้บริการสำหรับรับประทานอาหารที่ร้าน และให้ลูกค้าซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น และมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ผู้ประกอบการทุกร้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งลดความแออัดในการนั่งรออาหาร โดยจัดเก้าอี้สำหรับนั่งรอห่างกัน 1 เมตร รวมทั้งมีบริการแอลกอฮอล์และจุดล้างมือบริเวณทางเข้าตลาด เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และขอให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เน้นการใส่หน้ากากอนามัย กินอาหารร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว และหากพบว่าตัวเองเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อให้รีบเดินทางไปพบแพทย์ทันที

01 เมษายน 2563

ป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา สั่งการให้นายชาย ถนอมสัตย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ วัดพระนอนแม่ปูคาและวัดต้นเปา และวัดอื่นๆ ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ

31 มีนาคม 2563

​นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อให้มีโลหิตเพิ่มขึ้นเพียงพอสำหรับให้ผู้ป่วย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองมีจำนวนน้อยลง อาจทำให้ขาดแคลนโลหิตได้ในยามจำเป็น โดยประชาชนสามารถบริจาค ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ข้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 15.30 น.

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบและเรียบร้อย เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามสถานบริการต่างๆ และในหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้สุงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่ง่ายต่อการติดเชื้อในหมู่บ้าน/ชุมชน

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ

30 มีนาคม 2563

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองต้นเปา จะจัดกิจกรรม "ท้องถิ่น รวมใจ ไล่หมอกควัน" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ เทศบาลเมืองต้นเปา โดยจะมีกิจกรรมปล่อยคาราวานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และกิจกรรมบำเพ็นสาธารณะประโยชน์ (ทำความสะอาดถนน)

จึงขอเชิญประชาชน พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวต่อไป

17 มีนาคม 2563

11 มีนาคม 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดโคงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและเยาวชนตำบลต้นเปาในปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายจิรายุทธ สมนา ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันตำบลต้นเปา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจของเด็กและเยาวชนตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัยโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด
2. เพื่อฝึกทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นกีฬาแต่ละประเภทตามความสนใจ และส่งเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักการให้อภัย

ในการอบรม มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบไปด้วยสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 รวมจำนวน 30 คน

และยังรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เยาวชนหรือผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ ประธานกีฬาทุกหมู่บ้าน หรือ สมัครได้ที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองต้นเปา

สำหรับการฝึกซ้อม จะทำการฝึกซ้อมทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 14.00 -15.30 น.ณ สนามหญ้าเทียมตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทร

01 มีนาคม 2563

26 กุมภาพันธ์ 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้และใบไม้ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเผาขยะและเศษกิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน บรรเทาปัญหาหมอกควัน โดยมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ ที่ได้ทำการเก็บรวบรวมจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ นำมาผ่านกระบวนการย่อยสลายและหมักเป็นปุ๋ยแจกจ่ายคืนแก่ชุมชน เพื่อนำไปเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและการเกษตรอื่นๆต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เทศบาลเมืองต้นเปา จึงขอเชิญทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะจากเศษกิ่งไม้และใบไม้ เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ โดยกำหนดให้ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นี้ค่ะ

 

20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และหากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้จัดทำเป็นหนังสือ ส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300) ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

13 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ/ติชม ได้ดังนี้
1.มาเขียนใบคำร้องต่างๆ ได้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ในวันและเวลาราชการ
2.ทางโทรศัพท์ โทร. 053-338048-9 ในวันและเวลาราชการ
3.ทางเว๊ปไซต์ www.tonpao.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียน สายตรงผู้บริหาร หรือ กระดานข่าว ถาม-ตอบ ตลอด 24 ชม.

????ท้องถิ่นจะก้าวไกล ถ้าทุกคนร่วมใจพัฒนา????

 

06 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานคลังจังหวัด แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ปตท. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

06 กุมภาพันธ์ 2563

 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ทุกจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เพื่อให้ประชาชนทราบดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

06 กุมภาพันธ์ 2563

27 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (125 รายการ)