แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
2,961
เดือนที่แล้ว
4,500
ปีนี้
40,592
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
179,335
ไอพี ของคุณ
18.207.106.142


ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
10 กันยายน 2563

ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
10 กันยายน 2563

ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ปราชญ์ชาวบ้าน
...ปราชญ์ชาวบ้านคนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาที่มาจากชาวบ้าน เป็นความรู้ ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ปรับตัว ผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมพัฒนาและสืบทอดกันต่อๆมา เพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุขหลักการแนวคิดและวิถีชีวิตของปราชญ์ เป็นสิ่งที่คนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ ควรได้เรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต การนำภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการทำงานซึ่งสามารถนำไปใช้ปฏิบัติใช้ในระดับบุคคลและชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี บรรพบุรุษของชาวไทยเป็นชนชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดกันมานานนับร้อยนับพันปี โดยบรรพบุรุษของชาวไทยได้นำเอาความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้คนรุ่นหนึ่งไป สู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อนำความรู้นั้นๆมาใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมชุมชนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยความรู้ความสามารถเหล่านี้จะเรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
หมายถึงบุคคลในสังคมชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญาและนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จ จากการสั่งสมประสบการณ์และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เชื่อมโยงคุณค่าภูมิปัญญาของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการดำรงชีพในปัจจุบัน
 
17 สิงหาคม 2563

ประกาศ ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
14 สิงหาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เทศบาลเมืองต้นเปา

มีเนื้อที่ประมาณ 15.36 ตารางกิโลเมตร

- การแบ่งข้อมูลเขตโซน   จำนวน 10 โซน

- การแบ่งข้อมูลเขตย่อย จำนวน 153 บล็อก

- การจัดทำรูปแปลงที่ดิน จำนวน 16,489 แปลง (เดือน สิงหาคม 2563)

 

11 สิงหาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
11 สิงหาคม 2563

ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีบงประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดการสมัครตามเอกสารแนบ

05 สิงหาคม 2563

แจ้งการตรวจสอบปริมาณน้ำพื้นที่ใกล้เคียง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมาย เจ้าหน้าที่งานป้องกันตรวจสอบปริมาณน้ำพื้นที่ใกล้เคียงเล็กแลนด์และสะพานหมู่5สันพระเจ้างาม ปริมาณน้ำ ณ เวลา 06.15 น. ปริมาณน้ำลดลงจากเดิมเมื่อเทียบกับเมื่อเวลา 22.26 น.ของวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (เวลา 06.15 น.)

04 สิงหาคม 2563

ท่านใดที่ต้องการกระสอบทราย ขอรับได้ที่เทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจและกองช่าง (ฝ่ายการโยธา) บรรจุทรายใส่กระสอบ เตรียมความพร้อมสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องการกระสอบทรายกั้นไม่ให้น้ำเข้าบ้าน หากมีฝนตกลงมาอีก
*ประชาชนที่ต้องการกระสอบทราย สามารถมาขอรับได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา ตลอด 24 ชม.
04 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มชำระเดือน ส.ค.-ต.ค.2563
2.ภาษีป้ายเริ่มชำระเดือนม.ค.- มี.ค.2563
04 สิงหาคม 2563

แผนปฏิบัติการพ่นละอองฝอย ULV กรณีเกิดโรคในชุมชนคาเซ ม.1 บ้านต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจาก รพ.สต.บ้านต้นเปา กรณีการเกิดโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 1 บ้านต้นเปา (ชุมชนคาเซ) ดังนี้

                    วันที่ 15 ก.ค.2563 จำนวน 1 ราย

                    วันที่ 16 ก.ค.2563 จำนวน 1 ราย

                    วันที่ 17 ก.ค.2563 จำนวน 1 ราย

                    วันที่ 20 ก.ค.2563 จำนวน 1 ราย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา ได้ดำเนินการเข้าพ่นละอองฝอยตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขแล้วนั้น ประกอบกับในวันที่ 21 ก.ค.2563 ได้เข้าร่วมการประชุมประชาคมคืนข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่จากกรณีเกิดผู้ป่วยข้างต้น นำโดย สาธารณสุขอำเภอสันกำแพง เจ้าหน้าที่จาก รพ.สันกำแพง รพ.สต.บ้านต้นเปา ทม.ต้นเปา อสม.บ้านต้นเปาและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ พบว่ายังมีแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากยังพบว่ามี ค่าHI, CI ในพื้นที่สูง จึงต้องมีการปรับกระบวนการทำงาน โดย

1.ให้ทุกบ้านทำความสะอาดภายในบ้านและรอบบ้านของตนเองทุกวัน 

2.อสม.สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงติดต่อกัน 3 วันจนกว่าค่า HI=0

3.เทศบาลเมืองต้นเปาจะเพิ่มการพ่นยากำจัดยุงตัวแก่ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน

4.ให้ชุมชนคาเซกำหนดมาตรการร่วมกัน  คือ หากเจอภาชนะที่มีลูกน้ำในบ้านเจ้าของบ้านต้องถูกปรับเป็นเงิน 100 บาท

ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในวงกว้างนั้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการพ่นละอองฝอย ULV กรณีเกิดโรคในชุมชนคาเซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการพ่นละอองฝอย ULV ดังกล่าวแล้ว กองสาธารณสุขฯ ได้เข้าร่วมดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดย เข้าร่วมในการสำรวจและกำจัดลูกน้ำ และสนับสนุนทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(เทมีฟอส)  ร่วมรณรงค์ถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ร่วมประชุมประชาคมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเข้าร่วมดำเนินการตามมาตรการที่ทีม SRRT ตำบลต้นเปา

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ดูแลรักษาสุขภาพของท่านให้ปลอดจากโรคไข้เลือดออก และดูแลสิ่งแวดล้อมรอบบ้านของท่าน ทำความสะอาดภายในและรอบบ้านทุกวัน ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงทุกชนิด  เพื่อลดการเกิดของโรคต่อไป

22 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ของอำเภอสันกำแพง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ของอำเภอสันกำแพง
ด้วยอำเภอสันกำแพงได้มีประกาศรับสมัครบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอสันกำแพง โดยผู้สนใจสามารถติดต่อรับใบสมัคร/ยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 สิงหาคม2563
ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง (ในวันและเวลาราชการ)
ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 1,000บาทแต่รวมแล้วไม่เกิน 5,000บาท ต่อ1ข้อพิพาท และค่าเดินทางครั้งละ 200บาท
"คุณสมบัติผู้สมัครฯ"
1.อายุไม่ต่ำกว่า 35ปี
2.มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตอำเภอสันกำแพง
3.ไม่เป็นข้าราชการ/จนท.รัฐ
4.ไม่เคยรับโทษจำคุก
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
6.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบฯ
จึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้สามารถฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความเป็นธรรมและระงับข้อพิพาทต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายประเสริฐศักดิ์ บุตรสา ปลัดอำเภอ 063-901-8340
22 กรกฎาคม 2563

ศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองต้นเปา ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

➡️ ศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองต้นเปา ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
พบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาหรือเขตพื้นที่ใกล้เคียง
➡️ #สายด่วน 053-339454 หรือ ???? ☎️1669 #บริการฟรี
———————————————————
➡️ ขอบคุณที่ให้ทางรถพยาบาล ????
———————————————————
➡️ #หมายเหตุ
กรณีการนำเสนอภาพข่าว คลิปวีดีโอ และ ข้อมูล ของอุบัติเหตุ โดยไม่มีเจตนาเผยแผ่เพื่อล้อเลียนใดๆ และไม่มีผลเกี่ยวข้องกับทางคดีความทั้งสิ้น แต่นำเสนอเพื่อเป็นวิทยาทาน เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองต้นเปาเท่านั้น หากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอ ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

16 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปจังหวัดระยอง ช่วงวันที่ 8 – 11 ก.ค. 63,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปจังหวัดระยอง ช่วงวันที่ 8 – 11 ก.ค. 63 โดย ได้เข้าพักที่โรงแรมดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง เมื่อวันที่ 8 – 11 ก.ค. 63 และได้เดินทางไปห้างสรรพสินค้าแพชชั่นฯ (ห้างฯ แหลมทอง) เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 หากกังวลว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ หรือเบอร์สายด่วนควบคุมโรค 1422 ????

16 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สายงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง สายงานวิชาการ จำนวน 6 อัตรา และตำแหน่ง สายงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่ม งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองต้นเปา 053-338048 ต่อ 224 ในวันและเวลาราชการ

13 กรกฎาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (174 รายการ)