แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
669
เดือนที่แล้ว
4,589
ปีนี้
51,652
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
190,395
ไอพี ของคุณ
3.239.45.252


ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ. ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ. และดูว่าต้องไปเลือกตั้งที่หน่วยไหน ได้ที่
(เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน)
28 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
27 พฤศจิกายน 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่สำหรับปิดป้ายประกาศ และประกาศหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้ง ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

สถานที่สำหรับปิดป้ายประกาศและประกาศหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

➡️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานเทศกิจ เทศบาลเมืองต้นเปา โทร.085-10654444 ในวันและเวลาราชการ

13 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
➡️แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563
➡️เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ดังนั้นเพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ กระทรวงสาธารณสุขจึงออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 โดยมีผลบังคับใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
➡️เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง และเข้าใจเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ โดยใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
3. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
4. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
5. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
????ทั้งนี้ ไม่ยกเว้น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย และค่าบริการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
12 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ URL เว็บไซด์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ อปท.,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

URL เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? เผยแพร่ในเว็บไซด์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนำ URL ไปวางไว้หน้าเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.chiangmailocal.go.th 

02 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลเมืองต้นเปา จะดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์
????เทศบาลเมืองต้นเปา จะดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
➡️ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
➡️จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจ
????สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองต้นเปา 053-338048-9 ต่อ 116,126
02 พฤศจิกายน 2563

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง-สจ.และนายก-อบจ.,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ประกาศศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดดชียงใหม่ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ถ.1/1) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผ.ถ.1/1)
ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
30 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ร่างเทศบัญญัติที่มีการแก้ไขปรับปรุงและยกร่างขึ้นใหม่,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปาขอแจ้งประชาสัมพันธ์ร่างเทศบัญญัติที่มีการแก้ไขปรับปรุงและยกร่างขึ้นใหม่ และเพื่อให้การบังคับใช้เทศบัญญัติในเขตเทศบาลเมืองต้นเปามีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. ตลาด

3. สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

4. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

5. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

6. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์

7. การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

8. การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

โดยเจ้าหน้าที่จะออกไปชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่พร้อมกับการทำประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจดูร่างเทศบัญญัติฯ ทางเว็บไซต์เทศบาล www.tonpao.go.th และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวสามารถส่งความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

- www.tonpao.go.th

- Facebook : เทศบาลเมืองต้นเปา -tonpao municipality

- ทำเป็นหนังสือถึงเทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

29 ตุลาคม 2563

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
28 ตุลาคม 2563

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
28 ตุลาคม 2563

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
28 ตุลาคม 2563

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
28 ตุลาคม 2563

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
28 ตุลาคม 2563

ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองตนเปา เรื่อง การจัดการน้ำเสียภายในอาคาร โดยการติดตั้งบอดักไขมัน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
28 ตุลาคม 2563

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง ตลาด,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
28 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (195 รายการ)