onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
รายการวันที่
คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกองคลัง(แก้ไขเพิ่มเติม)ปี 256430 ก.ค. 2564
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง23 ก.ค. 2564
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม23 ก.ค. 2564
คำสั่ง การมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม22 ก.ค. 2564
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง19 ก.ค. 2564
คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกองช่าง16 ก.ค. 2564
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล13 ก.ค. 2564
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด13 ก.ค. 2564
กำหนดหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา9 ก.ค. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 16 มิ.ย. 2564
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล7 มิ.ย. 2564
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา20 พ.ค. 2564
แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองต้นเปา7 พ.ค. 2564
แผ่นพับประชสัมพันธ์จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย7 พ.ค. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.25617 พ.ค. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 (ก.ท.จ.)7 พ.ค. 2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่11) พ.ศ.25627 พ.ค. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ2558 (ก.ท.จ.)7 พ.ค. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 (ก.ท.จ.)7 พ.ค. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล7 พ.ค. 2564

1234  >> >|