แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
182
เดือนนี้
4,335
เดือนที่แล้ว
4,573
ปีนี้
8,908
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
203,398
ไอพี ของคุณ
3.238.7.202
รายการวันที่
รายงานการฝึกอบรม หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 (นายชาย ถนอมสัตย์)15 ก.ค. 2563
รายงานผลการอบรม หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น รุ้นที่ 79 (จัดทำโดย นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ)15 ก.ค. 2563
สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองต้นเปา (ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)15 ก.ค. 2563
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 256111 ก.ค. 2562
สรุปผลแบบสำรวจ ความพึงพอใจของการขึ้นทะเบียนและกำจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26 มิ.ย. 2562
ประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองต้นเปา25 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่25 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล25 มิ.ย. 2562
โครงการ "วันเทศบาล" ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่25 มิ.ย. 2562
โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองต้นเปา25 มิ.ย. 2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 ส.ค. 2561
โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.256118 พ.ค. 2561
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 255923 ก.ย. 2560

1