onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
รายการวันที่
คัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี 25647 พ.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันเทศบาล ประจำปี 25646 พ.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 256426 เม.ย. 2564
รายงานผลการอบรมตามแผนการฝึกอบรมเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ 256426 เม.ย. 2564
รายงานการฝึกอบรม หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 (นายชาย ถนอมสัตย์)15 ก.ค. 2563
รายงานผลการอบรม หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น รุ้นที่ 79 (จัดทำโดย นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ)15 ก.ค. 2563
สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองต้นเปา (ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)15 ก.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี6324 เม.ย. 2563
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 256111 ก.ค. 2562
สรุปผลแบบสำรวจ ความพึงพอใจของการขึ้นทะเบียนและกำจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26 มิ.ย. 2562
ประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองต้นเปา25 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่25 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล25 มิ.ย. 2562
โครงการ "วันเทศบาล" ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่25 มิ.ย. 2562
โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองต้นเปา25 มิ.ย. 2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 ส.ค. 2561
โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.256118 พ.ค. 2561
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 255923 ก.ย. 2560

1