แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
3,183
เดือนที่แล้ว
4,201
ปีนี้
45,015
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
183,758
ไอพี ของคุณ
3.238.8.102
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25627 ส.ค. 2563
2รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.256325 มิ.ย. 2563
3รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
4รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการงานเทศกาลร่มบ่อสร้างฯครั้งที่ 37 ปี 25637 ก.พ. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข26 ต.ค. 2561
6รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลร่มอินโดนีเซีย ครั้งท16 ต.ค. 2560

1