แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
2,754
เดือนที่แล้ว
4,764
ปีนี้
2,754
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
197,244
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25627 ส.ค. 2563
2รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.256325 มิ.ย. 2563
3รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
4รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการงานเทศกาลร่มบ่อสร้างฯครั้งที่ 37 ปี 25637 ก.พ. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข26 ต.ค. 2561
6รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลร่มอินโดนีเซีย ครั้งท16 ต.ค. 2560

1