แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
136
เดือนนี้
222
เดือนที่แล้ว
3,943
ปีนี้
33,353
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
172,096
ไอพี ของคุณ
3.215.174.30
ลำดับรายการวันที่
1รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.256325 มิ.ย. 2563
2รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข26 ต.ค. 2561

1