onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
127
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศแนวทางการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 256430 เม.ย. 2564
2ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 256430 ธ.ค. 2563
3แผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 256430 ธ.ค. 2563
4คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 256430 ต.ค. 2563
5ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256314 ก.ค. 2563
6แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256314 ก.ค. 2563
7คำสั่งเทศบาลเมืองต้นเปา ที่ 1813/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป14 ก.ค. 2563
8รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันปราปปรามการทุจริต ประจำปี 2563 (6 เดื14 ก.ค. 2563
9ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.25621 มี.ค. 2562
10แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.25621 มี.ค. 2562
11ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)1 มิ.ย. 2561
12แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564)1 มิ.ย. 2561
13แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.25618 ม.ค. 2561
14ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง การบริหารงานด้วยความสุจริต19 มิ.ย. 2560
15ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)31 มี.ค. 2560
16แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)31 มี.ค. 2560

1