onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
258
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ในระบบ EplanNACC26 เม.ย. 2565
2แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 25651 ก.พ. 2565
3รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) ในระบบ EplanNACC19 ต.ค. 2564
4ประกาศแนวทางการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 256430 เม.ย. 2564
5ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 256430 ธ.ค. 2563
6แผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 256430 ธ.ค. 2563
7คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 256430 ต.ค. 2563
8ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256314 ก.ค. 2563
9แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256314 ก.ค. 2563
10คำสั่งเทศบาลเมืองต้นเปา ที่ 1813/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป14 ก.ค. 2563
11รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันปราปปรามการทุจริต ประจำปี 2563 (6 เดื14 ก.ค. 2563
12ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.25621 มี.ค. 2562
13แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.25621 มี.ค. 2562
14ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)1 มิ.ย. 2561
15แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564)1 มิ.ย. 2561
16แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.25618 ม.ค. 2561
17ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง การบริหารงานด้วยความสุจริต19 มิ.ย. 2560
18ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)31 มี.ค. 2560
19แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)31 มี.ค. 2560

1