แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
202
เมื่อวานนี้
280
เดือนนี้
3,869
เดือนที่แล้ว
4,573
ปีนี้
8,442
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
202,932
ไอพี ของคุณ
3.236.75.30
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.255819 มิ.ย. 2562
2พระราชบัญญัติคามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253919 มิ.ย. 2562
3พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253919 มิ.ย. 2562
4พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254219 มิ.ย. 2562
5พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254219 มิ.ย. 2562
6พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.253519 มิ.ย. 2562
7พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.255119 มิ.ย. 2562
8พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.254619 มิ.ย. 2562
9พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256119 มิ.ย. 2562
10พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.252619 มิ.ย. 2562
11พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249619 มิ.ย. 2562
12พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.252219 มิ.ย. 2562
13พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254019 มิ.ย. 2562
14พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ19 มิ.ย. 2562
15พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.253419 มิ.ย. 2562
16พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ254519 มิ.ย. 2562
17พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.256019 มิ.ย. 2562
18พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.256219 มิ.ย. 2562
19รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย19 มิ.ย. 2562
20พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.256218 มิ.ย. 2562

123  >> >|