onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางกสรป้องกันและปราบปรามทุจริต ทม.ต้นเปา30 ธ.ค. 2563
2มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ30 ธ.ค. 2563
3มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ30 ธ.ค. 2563
4มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน30 ธ.ค. 2563
5มาตรการการยกระดับการให้บริการประชาชน30 ธ.ค. 2563
6มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง30 ธ.ค. 2563
7ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 25665 ต.ค. 2563
8ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล5 ต.ค. 2563
9ประกาศข้อบังคับพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ว่าด้วยจรรยาของพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา5 ต.ค. 2563
10ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 25645 ต.ค. 2563
11ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา 13 ก.ค. 2563
12ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองต้นเปา9 มิ.ย. 2563
13คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 256626 พ.ค. 2563
14ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา พ.ศ 256313 ก.พ. 2563
15มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม28 พ.ย. 2562
16คำสั่งนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำห้องที่ตำบลต้นเปา ที่ 8 / 256230 ส.ค. 2562
17คำสั่งนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำห้องที่ตำบลต้นเปา ที่ 9 / 256230 ส.ค. 2562
18ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน27 ส.ค. 2562
19คำสั่งนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำห้องที่ตำบลต้นเปา ที่ 6 / 256220 ส.ค. 2562
20คำสั่งนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำห้องที่ตำบลต้นเปา ที่ 7 / 256220 ส.ค. 2562

12  >> >|