onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
ลำดับรายการวันที่
1โครงการหนูน้อยรักผักสวนครัวเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 256323 ก.ย. 2563
2โครงการฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยและภัยต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 25631 ก.ย. 2563
3โครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 25638 ก.ค. 2563
4โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 256330 มิ.ย. 2563
5โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ต้นเปา ประจำปีงบประมาณ 256329 พ.ค. 2563
6กิจกรรมการออกกำลังกาย ปี256325 มี.ค. 2563
7โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 256320 มี.ค. 2563
8ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้านตำบลต้นเปา16 มี.ค. 2563
9โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256325 ก.พ. 2563
10โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 256316 ม.ค. 2563
11ลานกีฬาตำบลต้นเปา 10 หมู่บ้าน ปี 25636 ม.ค. 2563
12ข้อมูลกีฬา - สนามกีฬา ปี 25636 ม.ค. 2563
13ศูนย์ฟิตเนส ปี 25636 ม.ค. 2563
14โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลต้นเปา ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 25636 ม.ค. 2563
15โครงการอบรมให้ความรู้ด้ารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 256323 ธ.ค. 2562
16โครงการสืบสานประเพณียี่เปงตำบลต้นเปา ประจำปีงบประมาณ 256315 พ.ย. 2562
17รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 25 มิ.ย. 2562

1