เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
179
เดือนนี้
3,878
เดือนที่แล้ว
5,715
ปีนี้
55,059
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
116,912
ไอพี ของคุณ
35.175.200.4
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 
    

ข้อมูลทั่วไป

 

(๑)  ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลเมืองต้นเปา  ตั้งอยู่เขที่  ๙๘๙ หมู่ที่  ๗  ตำบลต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๐๖ (เชียงใหม่ – สันกำแพง)  เป็นระยะทางประมาณ  ๙  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  ๑๕.๓๖  ตารางกิโลเมตร  โดยเขตเทศบาลเมืองต้นเปาครอบคลุมพื้นที่ตำบลต้นเปาทั้งตำบล  ประกอบด้วย  ๑๐  หมู่บ้านและมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

          หมู่ที่  ๑  บ้านต้นเปา          
          หมู่ที่  ๒  บ้านหนองโค้ง   
          หมู่ที่  ๓  บ้านบ่อสร้าง         
          หมู่ที่  ๔  บ้านบวกเป็ด
          หมู่ที่  ๕  บ้านสันพระเจ้างาม       
          หมู่ที่  ๖  บ้านต้นผึ้ง
          หมู่ที่  ๗  บ้านสันมะฮกฟ้า       
          หมู่ที่  ๘  บ้านสันป่าค่า
          หมู่ที่  ๙  บ้านแม่โฮม           
          หมู่ที่  ๑๐  บ้านสันช้างมูบ

    ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลแม่คือ  อำเภอดอยสะเก็ด  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
    ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลป่าบง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลสันกำแพง  ตำบลแม่ปูคา  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลสันกลาง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่


(๒)  สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
            ลักษณะภูมิประเทศ  ภายในชุมชนเทศบาลเป็นที่ราบลุ่มไม่มีป่าไม้และภูเขา  สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญภายในชุมชน คือลำน้ำแม่กวง  ลำน้ำแม่โฮม  และลำน้ำแม่ปูคา

           ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมี  ๓  ฤดู เช่นเดียวกับท้องที่อื่น  ๆ 
             เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม        เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อน
             เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม           เป็นช่วงฤดูฝน
             เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์    เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็น


(๓)  สภาพสังคมโดยภาพรวม
จำนวนประชากร  ในเขตเทศบาลตามทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลต้นเปา  มีประชากรทั้งหมด  ๑๒,๔๕๒  คน  แยกเป็นชาย  ๕,๘๖๓  คนแยกเป็นหญิง  ๖,๕๘๙  คน จำแนกเป็นหมู่บ้าน ได้ดังนี้

 หมู่ที่  ชื่อบ้าน  ชาย  หญิง  รวมทั้งหมด
 1  ต้นเปา  809  988  1,797
 2  หนองโค้ง  1,192  1,388  1,621
 3  บ่อสร้าง  1,022  1,251 2,273
 4  บวกเป็ด  451  518 969
 5  สันพระเจ้างาม  292  331 623
 6  ต้นผี้ง  363  371 734
 7  สันมะฮกฟ้า  561  488 949
 8  สันป่าค่า  829  971 1,800
 9  แม่โฮม  1,239  1,362 2,601
 10  สันช้างมูบ  220  262  482
   รวมทั้งหมด  6,878  7,930  14,807ที่มา : งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลเมืองต้นเปา  ณ  วันที่  1 มิถุนายน  2557

จำนวนตัวเลขประชากรดังกล่าว  เป็นจำนวนตัวเลขของประชากรที่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาเท่านั้น นอกจากนี้แล้วยังมีประชากรอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพ  เช่น  นักท่องเที่ยว  นักศึกษา  และอื่น ๆในแต่ละวัน  กลุ่มประชากรเหล่านี้เป็นส่วนที่ไม่ทราบจำนวนแน่ชัด (ประชากรแฝง)


ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
(๑)  อาชีพ  พื้นฐานจากเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองต้นเปา  อยู่ในภาคการให้บริการและเกษตรกรรม  เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของชุมชนบางหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย   และชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวกันอย่างมากมาย อีกทั้งมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีแหล่งน้ำทางการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์   อาชีพหลักภายในชุมชนจึงมีหลากหลาย  คือ  อาชีพทางการให้บริการ  การเกษตร  และรับจ้างทั่วไป

(๒)  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
-  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
        ก.  สถานบริการน้ำมัน            ๑    แห่ง
        ข.  ตลาดสด (เอกชน)            ๖    แห่ง
-  ตลาดอุ๊ยทา
-  ตลาดบ่อสร้าง
-  ตลาดคุณภา
-  ตลาดแสวงมอเตอร์
-  ตลาดศรียนต์
-  โลตัสสาขาบ่อสร้าง
ค.  ร้านค้าทั่วไป                    ๔๐๐    แห่ง
        -  สถานประกอบการด้านบริการ
        ก.  โรงแรม                ๒    แห่ง
            -  ศรีอรุณ
            -  พี.เค.โฮม อินน์
        ข.  ธนาคารพาณิชย์            7    แห่ง
-  ธนาคารกรุงไทย
-  ธนาคารกสิกรไทย
-  ธนาคารกรุงเทพฯ
-  ธนาคารไทยพาณิชย์
-  ธนาคารออมสิน
-  ธนาคารธนชาต
-  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
-  สถานจำหน่ายอาหาร(ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข)      
๖๐    แห่ง
-  สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม
        ก.  สถานประกอบการขนาดเล็ก
            -  โรงงานทำลูกชิ้น/แหนม     ๒      แห่ง
            -  ทำน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น           ๕     แห่ง
        ข.  สถานประกอบการขนาดกลาง
            -  โรงงานทำกระดาษสา
            -  โรงงานทำร่ม
            -  โรงงานแกะสลัก
            -  โรงงานจิวเวอร์รี่  -  โรงงานเซรามิค
            -  สถานที่การท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาได้แก่
 
            ๑. หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านบ่อสร้าง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๙  กิโลเมตร  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับประเทศ  เป็นหมู่บ้านที่มีทั้งการจำหน่าย  ผลิต  ร่ม  พัด  ที่มีชื่อเสียงมายาวนานในทุกๆปีจะมีการจัดงานเทศกาลซึ่งตรงกับวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๓  ของเดือนมกราคม   มีทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกปี

           ๒.  หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กระดาษสาบ้านต้นเปา  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  บ้านต้นเปา  เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์  และผลิตกระดาษสามาแต่โบราณ  ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงได้แก่กรอบรูป  กล่องกระดาษ  สมุดบันทึก กระดาษ  โคมไฟ  ฯลฯ  เป็นการผลิตจากงานฝีมือ  เทศบาล ฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล  จึงได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มรายได้ของประชาชนในชุมชนทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๗  เป็นต้นมา  อันเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านต้นเปาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น

            ๓. วัดพระป้าน (วัดพระนอนแม่ปูคา)  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชุมชนในเขตเทศบาล  และของจังหวัดเชียงใหม่   ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕  มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่สวยงาม  มีประเพณีตานก๋วยสลากอันเป็นประเพณีที่ชาวเหนือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน  มีการสรงน้ำพระนอนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี

-  ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้
        เศรษฐกิจโดยรวมของประชาชนคือ ศูนย์กลางแห่งหัตถกรรมไทยภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง  ได้แก่  เครื่องเงิน เครื่องเขิน  ไม้แกะสลัก  เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา  ผ้าไหม  ผ้าทอพื้นเมือง  ของที่ระลึกประเภทต่างๆ  และที่เป็นจุดเด่นในศิลปหัตถกรรมของเชียงใหม่คือ  “ ร่มและพัดบ่อสร้าง ”  และมีราษฎรอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

ข้อมูลทางการศึกษา  ศาสนา  และสาธารณสุข 
(๑) การศึกษา 
(ก) โรงเรียนระดับอนุบาล                ๔    แห่ง
-  โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี (หมู่ที่ ๒)
-  โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว (หมู่ที่ ๓)
-  โรงเรียนอนุบาลสิทธิโรจน์ (หมู่ที่ ๒)
-  โรงเรียนอนุบาลทองพัฒนา (หมู่ที่ ๘)
 (ข)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา            ๓    แห่ง
-  โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง (หมู่ที่ ๓)
-  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง (หมู่ที่ ๒)
-  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า-สันป่าค่า (หมู่ที่ ๗-๘)
(ค)  โรงเรียนระดับมัธยม                ๑    แห่ง
        -  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง (หมู่ที่ ๒)
                  (ง)  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลต้นเปา (หมู่ที่ ๘)        ๑      แห่ง
                  (จ)  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล (ที่ทำการเทศบาล)    ๑      แห่ง

    (๒)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                  (ก)  วัด (หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙)        ๙    แห่ง

    (๓)  การสาธารณสุข
(ก)  สถานีอนามัยประจำตำบล (หมู่ที่ ๑)            ๑    แห่ง
(ข)  คลินิกแพทย์                    ๘    แห่ง
    -  ต้นเปาคลินิก (หมู่ที่ ๒)
    -   บ่อสร้างทันตคลินิก (หมู่ที่ ๓)
    -  คลินิกหมอลานนา (หมู่ที่ ๓)
    -  นันทรักษ์คลินิกเวชกรรม (หมู่ที่ ๓)
    -  บ้านพักสัตวแพทย์ (หมู่ที่ ๔)
    -  คลินิกหมอนิพนธ์ (หมู่ที่ ๗)
    -  โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงสันกำแพง (หมู่ที่ ๗)

(ค)  ร้านขายยา                        ๘      แห่ง
    -  เมฆรัตน์เวชภัณฑ์ สาขา  ๒  (หมู่ที่ ๒)
    -  ร้านขายยากาดอุ้ยทา (หมู่ที่ ๓)
    -  กรีนเภสัช (หมู่ที่ ๓)
    -  บ้านยาเภสัช (หมู่ที่ ๒)
    -  เมฆรัตน์เวชภัณฑ์ สาขา ๑ (หมู่ที่ ๓)
    -  บ่อสร้างฟาร์มาซี (หมู่ที่ ๓)
    -  จ.เจริญเภสัช (หมู่ที่ ๔)
    -  ร้านยาบุษบา (หมู่ที่ ๗)

(4)    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและงานทะเบียนราษฎร
(ก)  ป้อมตำรวจ (สี่แยกบ้านบ่อสร้าง)            ๑    แห่ง
(ข)  อำเภอยิ้ม (สี่แยกบ้านบ่อสร้าง)            ๑    แห่ง

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(๑)  ทรัพยากรน้ำ  มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรกรรมซึ่งสามารถแยกประเภทได้หลายประเภท คือ บ่อน้ำบาดาล บ่อน้ำตื้น จำนวน ๕ บ่อ  ฝายน้ำล้น  จำนวน  ๔  แห่ง  แม่น้ำ  ๓   สาย   และลำเหมือง จำนวน  ๕ แห่ง ซึ่งลำเหมืองที่ใช้ในการเกษตรกรรมของเกษตร   ปัจจุบันสภาพของลำเหมืองตื้นเขินขาดการดูแลรักษา  และมีวัชพืชลอย  หรือติดอยู่ในลำเหมืองบ้าง  ซึ่งเทศบาลได้มีการขุดลอกลำเหมืองเป็นระยะตลอดมา

(๒)  ทรัพยากรป่าไม้   มีต้นจามจุรีบนถนนวัฒนธรรมสายเชียงใหม่–สันกำแพง(ปรับปรุงใหม่)  ถือเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวอำเภอสันกำแพง ถนนสายเชียงใหม่–สันกำแพง นอกจากจะมีศักยภาพในการเสริมสร้างเมืองเชียงใหม่ให้มีความโดดเด่นและมีต้นจามจุรีเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญแล้ว  ยังสร้างความภูมิใจแก่ชาวสันกำแพงที่ต้นไม้เหล่านี้ได้รอดพ้นจากการถูกทำลายคงสามารถยืนตระหง่านแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้สัญจรไปมาจวบจนทุกวันนี้  ซึ่งยิ่งนับวันจะหาดูได้ยากขึ้นที่ถนนสายใดจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่บนไหล่ทางทั้งสองข้างถนนเช่นนี้

(๓)  การบริการจัดการขยะ  เทศบาลเมืองต้นเปา มีแนวคิดการกำจัดลดปริมาณขยะในท้องถิ่นโดยเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมโดยการแยกขยะออกเป็น ขยะแห้ง ขยะเปียก  เพื่อสามารถนำขยะที่ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์กลับมาสร้างมูลค่าได้อีกทางหนึ่ง  ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปริมาณขยะลดลงได้มากกว่าเดิม


ข้อมูลด้านการเมือง – การบริหาร
(๑)  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลเมืองต้นเปา   เทศบาลเมืองต้นเปาเดิมเป็นสุขาภิบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘  และได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลต้นเปา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล   พ.ศ. ๒๕๔๒   ตั้งแต่วันที่   ๒๕ พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๔๒  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔สภาพปัจจุบันของเทศบาลเมืองต้นเปา  ที่ตั้งและลักษณะชุมชน    ปัจจุบันเทศบาลเมืองต้นเปามีพื้นที่ในควานรับผิดชอบ ๑๕.๓๖ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่  ตำบลต้นเปา  ทั้งตำบล  รวม  ๑๐  หมู่บ้าน

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลจะเป็นไปตามกฎหมาย  โดยกำหนดให้เทศบาลฯ  ประกอบด้วย  ฝ่ายนิติบัญญัติ  หรือสภาเทศบาล

     สภาเทศบาล  เป็นองค์กรทางการเมืองที่สำคัญ  สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  กฎหมายได้กำหนดให้สภาเทศบาลมีสมาชิกได้ ๑๘ คน สมาชิกสภาเทศบาล   จะอยู่ในวาระตำแหน่งคราวละ  ๔  ปี  โดยทั่วไปแล้วสมาชิกสภาเทศบาลจะมีหน้าที่และบทบาทเช่นเดียวกับฝ่ายนิติบัญญัติกล่าวคือ  หน้าที่ในทางนิติบัญญัติ ซึ่ง  ได้แก่  การเสนอและการพิจารณาร่างเทศบัญญัติของเทศบาล  ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรงหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหารได้แก่ การตั้งกระทู้ถาม การเป็นกรรมการสภา  การเปิดอภิปราย  ฯลฯ

    สภาเทศบาลจะมีประธานสภาเทศบาล  ๑  คน  รองประธานสภาเทศบาล อีก  ๑ คน  ประธานสภานอกจากหน้าที่โดยตรงในการเป็นประธานในที่ประชุมสภาแล้ว  ยังเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินับว่าเป็นคนสำคัญของท้องถิ่นคนหนึ่ง

    ฝ่ายบริหารหรือคณะเทศมนตรี  ได้แก่  คณะเทศมนตรี    ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดให้รูปแบบของเทศบาลในประเทศไทยทุกแห่งใช้แบบเดียวกันคือ แบบคณะเทศมนตรีและสภาเทศบาล  การใช้แบบคณะรัฐมนตรีก็มาจากสภา ซึ่งหมายถึงฝ่ายที่มีเสียงข้างมาก(Majority)ในสภา  ระบบเทศบาลก็เช่นเดียวกัน แบบที่ใช้กับเทศบาลก็ใช้แบบคณะเทศมนตรี  ซึ่งคณะเทศมนตรีก็มาจากสภา
และจะต้องเป็นฝ่ายเสียงข้างมากในสภานั่นเอง จึงสามารถจัดตั้งฝ่ายบริหารได้ซึ่งโดยลักษณะเช่นนี้จะเป็นไปในทำนองรัฐโดยระบบรัฐสภา  

(๒)  อำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา  ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ดังนี้

-  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
-  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ
-  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ
-  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
-  การสาธารณูปการ
-  การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ
-  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน
-  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
-  การจัดการศึกษา
-  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
-  การจัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
-  การส่งเสริมการกีฬา
        -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
        -  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
        -  การกำจัดมูล  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย
        -  ฯลฯ

 (๓)  ผังโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา
 
(๔)  อัตรากำลังและบุคลากรของเทศบาลเมืองต้นเปา  เทศบาลเมืองต้นเปาเป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้นจำนวน  ๑๒๕  คน 
แยกพนักงานเทศบาลสามัญ      จำนวน  ๔๘  คน
     -  ระดับ  ๘            จำนวน    ๖   คน
    -  ระดับ  ๗            จำนวน   ๑๐  คน
    -  ระดับ  ๖            จำนวน     ๙  คน
    -  ระดับ  ๕            จำนวน     ๖  คน
    -  ระดับ  ๔            จำนวน     ๘  คน
    -  ระดับ  ๓            จำนวน     ๗  คน
    -  ระดับ  ๒            จำนวน     ๒  คน
    -  ระดับ  ๑            จำนวน     -   คน

 ข้าราชการถ่ายโอน ฯ      จำนวน    -  คน
   -  ระดับ  ๗               จำนวน    -  คน

ลูกจ้างเทศบาลรวมทั้งสิ้น          จำนวน  ๘๔  คน
    -  ลูกจ้างประจำ                 จำนวน  ๑๐  คน       
    -  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน    ๖  คน           
    -  พนักงานจ้างทั่วไป           จำนวน  ๖๘  คน