เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

การประชุม ก.ท.จ.

ศูนย์บริการ

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
1,404
เดือนที่แล้ว
3,266
ปีนี้
30,592
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
169,335
ไอพี ของคุณ
3.226.97.214
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 
    

ข้อมูลทั่วไป

 

(1)  ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลเมืองต้นเปา  ตั้งอยู่เขที่  989 หมู่ที่  7  ตำบลต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 (เชียงใหม่ – สันกำแพง)  เป็นระยะทางประมาณ  9  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  15.36  ตารางกิโลเมตร  โดยเขตเทศบาลเมืองต้นเปาครอบคลุมพื้นที่ตำบลต้นเปาทั้งตำบล  ประกอบด้วย  10  หมู่บ้านและมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

          หมู่ที่  1  บ้านต้นเปา          
          หมู่ที่  2  บ้านหนองโค้ง   
          หมู่ที่  3  บ้านบ่อสร้าง         
          หมู่ที่  4  บ้านบวกเป็ด
          หมู่ที่  5  บ้านสันพระเจ้างาม       
          หมู่ที่  6  บ้านต้นผึ้ง
          หมู่ที่  7  บ้านสันมะฮกฟ้า       
          หมู่ที่  8  บ้านสันป่าค่า
          หมู่ที่  9  บ้านแม่โฮม           
          หมู่ที่  10  บ้านสันช้างมูบ

    ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลแม่คือ  อำเภอดอยสะเก็ด  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
    ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลป่าบง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลสันกำแพง  ตำบลแม่ปูคา  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลสันกลาง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่


(๒)  สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
            ลักษณะภูมิประเทศ  ภายในชุมชนเทศบาลเป็นที่ราบลุ่มไม่มีป่าไม้และภูเขา  สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญภายในชุมชน คือลำน้ำแม่กวง  ลำน้ำแม่โฮม  และลำน้ำแม่ปูคา

           ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมี  3  ฤดู เช่นเดียวกับท้องที่อื่น  ๆ 
             เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม        เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อน
             เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม           เป็นช่วงฤดูฝน
             เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์    เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็น


(๓)  สภาพสังคมโดยภาพรวม
จำนวนประชากร  ในเขตเทศบาลตามทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลต้นเปา  มีประชากรทั้งหมด  18,439  คน  แยกเป็นชาย  8,464  คนแยกเป็นหญิง  9,975  คน จำแนกเป็นหมู่บ้าน ได้ดังนี้

 หมู่ที่  ชื่อบ้าน  ชาย  หญิง  รวมทั้งหมด
 1  ต้นเปา  839 1,028  1,867
 2  หนองโค้ง  1,708  2,055  3,763
 3  บ่อสร้าง  1,152  1,453 2,605
 4  บวกเป็ด  529  710 1,302
 5  สันพระเจ้างาม  287  333 620
 6  ต้นผี้ง  463  488 951
 7  สันมะฮกฟ้า  477  516 993
 8  สันป่าค่า  1,290  1,602 2,892
 9  แม่โฮม  1,363  1,460 2,823
 10  สันช้างมูบ  272  314  586
   รวมทั้งหมด  8,464  9,975  18ม439ที่มา : งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลเมืองต้นเปา  ณ  วันที่  1 มีนาคม  2562
 

จำนวนตัวเลขประชากรดังกล่าว  เป็นจำนวนตัวเลขของประชากรที่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาเท่านั้น นอกจากนี้แล้วยังมีประชากรอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพ  เช่น  นักท่องเที่ยว  นักศึกษา  และอื่น ๆในแต่ละวัน  กลุ่มประชากรเหล่านี้เป็นส่วนที่ไม่ทราบจำนวนแน่ชัด (ประชากรแฝง)


ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
(1)  อาชีพ  พื้นฐานจากเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองต้นเปา  อยู่ในภาคการให้บริการและเกษตรกรรม  เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของชุมชนบางหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย   และชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวกันอย่างมากมาย อีกทั้งมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีแหล่งน้ำทางการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์   อาชีพหลักภายในชุมชนจึงมีหลากหลาย  คือ  อาชีพทางการให้บริการ  การเกษตร  และรับจ้างทั่วไป

(2)  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
-  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
        ก.  สถานบริการน้ำมัน            2    แห่ง
        ข.  ตลาดสด (เอกชน)           5    แห่ง
             -  ตลาดอุ๊ยทา
             -  ตลาดบ่อสร้าง
             -  ตลาดแสวงมอเตอร์
             -  ตลาดศรียนต์
             -  โลตัสสาขาบ่อสร้าง
        ค.ร้านค้าทั่วไป                    400    แห่ง

-  สถานประกอบการด้านบริการ
        ก.โรงแรม                8   แห่ง
            - ศรีอรุณ
            - พี.เค.โฮม อินน์
            - คุ้มวังเหนือ
            - เดอะเวท
            - ทารีน่า
            - โกลเด้นแอลเลเฟ่รีสอร์ต
            - ดลธารา
            - บ่อสร้างเรสสิเด้น
            
       ข.ธนาคารพาณิชย์            6    แห่ง
            -  ธนาคารกรุงไทย
            -  ธนาคารกสิกรไทย
            -  ธนาคารกรุงเทพฯ
            -  ธนาคารออมสิน
            -  ธนาคารธนชาต
            -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 
-  สถานจำหน่ายอาหาร(ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข)       60    แห่ง

-  สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม
        ก.  สถานประกอบการขนาดเล็ก
            -  โรงงานทำลูกชิ้น/แหนม     2      แห่ง
            -  ทำน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น           5    แห่ง
        ข.  สถานประกอบการขนาดกลาง
            -  โรงงานทำกระดาษสา
            -  โรงงานทำร่ม
            -  โรงงานแกะสลัก
            -  โรงงานจิวเวอร์รี่ 
            -  โรงงานเซรามิค

-  สถานที่การท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาได้แก่
 
            1.หมู่บ้านหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อสร้าง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 9 กิโลเมตร  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับประเทศ  เป็นหมู่บ้านที่มีทั้งการผลิตและจำหน่าย  ร่ม  พัด  ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ในทุกๆปีจะมีการจัดงานเทศกาลซึ่งตรงกับวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม   มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกปี
           2. หมู่บ้านกระดาษสาบ้านต้นเปา  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  1  บ้านต้นเปา  เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์และผลิตกระดาษสามาแต่โบราณ  ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงได้แก่กรอบรูป  กล่องกระดาษ  สมุดบันทึก กระดาษ  โคมไฟ  ฯลฯ  เป็นการผลิตจากงานฝีมือ  เทศบาล ฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล  จึงได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มรายได้ของประชาชนในชุมชนทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2547  เป็นต้นมา  อันเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านต้นเปาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น
            3. วัดพระป้าน (วัดพระนอนแม่ปูคา)  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชุมชนในเขตเทศบาล และของจังหวัดเชียงใหม่   ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5 บ้่นสันพระเจ้างาม มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่สวยงาม  มีประเพณีตานก๋วยสลากอันเป็นประเพณีที่ชาวเหนือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน  มีการสรงน้ำพระนอนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี

-  ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้
        เศรษฐกิจโดยรวมของประชาชนคือ ศูนย์กลางแห่งหัตถกรรมไทยภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง  ได้แก่  เครื่องเงิน เครื่องเขิน  ไม้แกะสลัก  เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา  ผ้าไหม  ผ้าทอพื้นเมือง  ของที่ระลึกประเภทต่างๆ  และที่เป็นจุดเด่นในศิลปหัตถกรรมของเชียงใหม่คือ  “ ร่มและพัดบ่อสร้าง ”  และมีราษฎรอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

ข้อมูลทางการศึกษา  ศาสนา  และสาธารณสุข 
(1) การศึกษา 
     (ก) โรงเรียนระดับอนุบาล                4    แห่ง
        -  โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี (หมู่ที่ 2)
        -  โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว (หมู่ที่ 3)
        -  โรงเรียนอนุบาลสิทธิโรจน์ (หมู่ที่ )
        -  โรงเรียนอนุบาลทองพัฒนา (หมู่ที่ 8)
     (ข)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา            3    แห่ง
        -  โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง (หมู่ที่ 3)
        -  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง (หมู่ที่ 2)
        -  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า-สันป่าค่า (หมู่ที่ 7-8)
     (ค)  โรงเรียนระดับมัธยม                1    แห่ง
        -  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง (หมู่ที่ 2)
     (ง)  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลต้นเปา (หมู่ที่ 8)          1      แห่ง
     (จ)  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล (ที่ทำการเทศบาล)    1      แห่ง
 
(2)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       (ก)  วัด (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)       9    แห่ง

(3)  การสาธารณสุข
     (ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา (หมู่ที่ 1)           1    แห่ง
     (ข)  คลินิกแพทย์                    8    แห่ง
       -  ต้นเปาคลินิก (หมู่ที่ 2)
       -   บ่อสร้างทันตคลินิก (หมู่ที่ 3)
       -  คลินิกหมอลานนา (หมู่ที่ 3)
       -  นันทรักษ์คลินิกเวชกรรม (หมู่ที่ 3)
       -  บ้านพักสัตวแพทย์ (หมู่ที่ 4)
       -  คลินิกหมอนิพนธ์ (หมู่ที่ 7)
       -  โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงสันกำแพง (หมู่ที่ 7)

(ค)  ร้านขายยา                        8      แห่ง
    -  เมฆรัตน์เวชภัณฑ์ สาขา  2  (หมู่ที่ 2)
    -  ร้านขายยากาดอุ้ยทา (หมู่ที่ 3)
    -  กรีนเภสัช (หมู่ที่ 3)
    -  บ้านยาเภสัช (หมู่ที่ 2)
    -  เมฆรัตน์เวชภัณฑ์ สาขา 1 (หมู่ที่ 3)
    -  บ่อสร้างฟาร์มาซี (หมู่ที่ 3)
    -  จ.เจริญเภสัช (หมู่ที่ 4)
    -  ร้านยาบุษบา (หมู่ที่ 7)

(4)    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและงานทะเบียนราษฎร
    (ก)  ป้อมตำรวจ (สี่แยกบ้านบ่อสร้าง)            1   แห่ง
    (ข)  อำเภอยิ้ม (สี่แยกบ้านบ่อสร้าง)              1   แห่ง

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
        (1)ทรัพยากรน้ำ  มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรกรรมซึ่งสามารถแยกประเภทได้หลายประเภท คือ บ่อน้ำบาดาล บ่อน้ำตื้น จำนวน 5 บ่อ  ฝายน้ำล้น  จำนวน  4  แห่ง  แม่น้ำ  3 สายและลำเหมือง จำนวน  5 แห่ง ซึ่งลำเหมืองที่ใช้ในการเกษตรกรรมของเกษตร   ปัจจุบันสภาพของลำเหมืองตื้นเขินขาดการดูแลรักษาและมีวัชพืชลอยหรือติดอยู่ในลำเหมืองบ้าง  ซึ่งเทศบาลได้มีการขุดลอกลำเหมืองเป็นระยะตลอดมา

      (2)ทรัพยากรป่าไม้   มีต้นจามจุรีบนถนนวัฒนธรรมสายเชียงใหม่–สันกำแพง(ปรับปรุงใหม่)  ถือเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวอำเภอสันกำแพง ถนนสายเชียงใหม่–สันกำแพง นอกจากจะมีศักยภาพในการเสริมสร้างเมืองเชียงใหม่ให้มีความโดดเด่นและมีต้นจามจุรีเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญแล้ว  ยังสร้างความภูมิใจแก่ชาวสันกำแพงที่ต้นไม้เหล่านี้ได้รอดพ้นจากการถูกทำลายคงสามารถยืนตระหง่านแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้สัญจรไปมาจวบจนทุกวันนี้  ซึ่งยิ่งนับวันจะหาดูได้ยากขึ้นที่ถนนสายใดจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่บนไหล่ทางทั้งสองข้างถนนเช่นนี้

      (3)การบริการจัดการขยะ  เทศบาลเมืองต้นเปา มีแนวคิดการกำจัดลดปริมาณขยะในท้องถิ่นโดยเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมโดยการแยกขยะออกเป็น ขยะแห้ง ขยะเปียก  เพื่อสามารถนำขยะที่ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์กลับมาสร้างมูลค่าได้อีกทางหนึ่ง  ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปริมาณขยะลดลงได้มากกว่าเดิม

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้โดยแบ่งตามประเภทของเทศบาล ดังนี้

แสดงภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543)

ประเภทของเทศบาล

ภารกิจหน้าที่

เทศบาลตำบล

(กำหนดไว้ในมาตราที่ 50)

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(3)รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

เทศบาลเมือง

(กำหนดไว้ในมาตราที่ 53)

(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50

(2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

(5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(6) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

       นอกจากหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลแล้ว ใน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้ด้วยเช่นกันในมาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

แสดงภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4) การสาธารณูปโภคโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(5) การสาธารณูปการ

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(7) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9) การจัดการศึกษา

(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14) การส่งเสริมกีฬา

(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลน้ำเสีย

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณูปโภคสถานอื่น ๆ

(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(25) การผังเมือง

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28) การควบคุมอาคาร

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองต้นเปา

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลจะเป็นไปตามกฎหมาย  โดยกำหนดให้เทศบาล ประกอบด้วย  ฝ่ายนิติบัญญัติ  หรือสภาเทศบาล

         สภาเทศบาล  เป็นองค์กรทางการเมืองที่สำคัญ  สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  กฎหมายได้กำหนดให้สภาเทศบาลมีสมาชิกได้  ๑๘ คน สมาชิกสภาเทศบาล จะอยู่ในวาระตำแหน่งคราวละ  ๔  ปี  โดยทั่วไปแล้วสมาชิกสภาเทศบาลจะมีหน้าที่และบทบาทเช่นเดียวกับฝ่ายนิติบัญญัติกล่าวคือ  หน้าที่ในทางนิติบัญญัติ ซึ่ง  ได้แก่  การเสนอและการพิจารณาร่างเทศบัญญัติของเทศบาล  ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรงหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหารได้แก่ การตั้งกระทู้ถาม การเป็นกรรมการสภา  การเปิดอภิปราย  ฯลฯ

         สภาเทศบาล  จะมีประธานสภาเทศบาล  ๑  คน  รองประธานสภาเทศบาล อีก ๑ คน  ประธานสภานอกจากหน้าที่โดยตรงในการเป็นประธานในที่ประชุมสภาแล้ว  ยังเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินับว่าเป็นคนสำคัญของท้องถิ่นคนหนึ่ง

          ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน  รองนายกเทศมนตรี 3 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 2 คน และนายกเทศมนตรี เป็นผู้มาจากการเลือกตั้ง 

ทำเนียบผู้บริหาร เทศบาลเมืองต้นเปา

ลำดับที่

ชื่อ    -  สกุล

ตำแหน่ง

วัน/เดือน/ปี

รับตำแหน่ง

1

นายภักดี        ชมภูมิ่ง

ประธานสุขาภิบาลตำบลต้นเปา

7   ตุลาคม  2528

2

นายสุนทร      มะลิซ้อน

ประธานสุขาภิบาลตำบลต้นเปา

16  ตุลาคม  2530

3

นายอมรทัต    นิรัติศยกุล

ประธานสุขาภิบาลตำบลต้นเปา

17  ตุลาคม  2532

4

นายผดุง        ตระกูลดิษฐ

ประธานสุขาภิบาลตำบลต้นเปา

11  พฤศจิกายน  2534

5

นายภูมินทร์    สันติทฤษฎีกร

ประธานสุขาภิบาลตำบลต้นเปา

26  ตุลาคม  2535

6

นายถวิล        บัวจีน

ประธานสุขาภิบาลตำบลต้นเปา

8   พฤศจิกายน 2537

7

นายจำนงค์     เปรมประชา

นายกเทศมนตรีตำบลต้นเปา

25  พฤษภาคม  2542

8

นายจำนงค์     เปรมประชา

นายกเทศมนตรีตำบลต้นเปา

24  สิงหาคม  2545

9

นายศรีฑูรย์     ไชยซาววงศ์

นายกเทศมนตรีตำบลต้นเปา

29  ตุลาคม  2549

10

นายศรีฑูรย์     ไชยซาววงศ์

นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

28  ตุลาคม  2550

11

นายสุภคิน      วงศ์ษา

นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

1   พฤษภาคม  2554

12

นายพรชัย คำบุญเรือง

รองนายกฯ รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

6 มกราคม 2559

13

นายปราการ ขันปัญญา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

ปัจจุบัน

 

ทำเนียบปลัดสุขาภิบาล/ปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองต้นเปา

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายสุชาติ       หิรัญลลิต

ปลัดเทศบาลตำบลต้นเปา

 

2

นายสรวมไชย   มีสมศักดิ์

ปลัดเทศบาลตำบลต้นเปา

1 เม.ย.2543 -  20 พ.ค.2546

3

นายโชคชัย      ไหวดี

ปลัดเทศบาลตำบลต้นเปา

2 ต.ค.2546   -  1 ต.ค.2555

4

นายวิมล         มงคลเจริญ

ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา

1 ธ.ค. 2555  -  25 ก.ค.2561

5

นายปราการ    ขันปัญญา

ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา

1 ส.ค. 2561  -  ปัจจุบัน

 

ทำเนียบประธานสภาสุขาภิบาล/ประธานสภา  เทศบาลเมืองต้นเปา

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายสวัสดิ์     หล้าซาว

ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นเปา

 

2

นายประสงค์  พรหมเทศ

ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นเปา

 

3

นายวัศพล     กาวิอิ่น

ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นเปา

29 ต.ค.2549 –  29 ต.ค.2553

4

นายอุทัย       จันทร์หอม

ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา

  1 พ.ค.2554 - ปัจจุบัน

อัตรากำลังและบุคลากรของเทศบาลเมืองต้นเปา 

เทศบาลเมืองต้นเปา มีพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งหมด  166  คน

          แยกพนักงานเทศบาลสามัญ(ตามระบบแท่ง)                  จำนวน           54            คน

          - สายงานประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง                  จำนวน             2            คน

          - สายงานประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น                     จำนวน            1             คน

          - สายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง              จำนวน            4             คน

          - สายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น                 จำนวน             9            คน

          - สายงานประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ                  จำนวน           17             คน

          - สายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ                    จำนวน            4             คน

          - สายงานประเภททั่วไป ระดับ อาวุโส                          จำนวน           1              คน

          - สายงานประเภททั่วไป ระดับ ชำนาญการ                     จำนวน           11            คน

          - สายงานประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ                      จำนวน            5              คน

          ข้าราชการถ่ายโอนฯ                                            จำนวน           -              คน

 

          ลูกจ้างเทศบาลรวมทั้งสิ้น                                     จำนวน           111            คน

          - ลูกจ้างประจำ                                                  จำนวน             10             คน

          - พนักงานจ้างตามภารกิจ                                      จำนวน               6             คน

          - พนักงานจ้างทั่วไป                                            จำนวน             95             คน

 

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลเมืองต้นเปา  ณ  เดือนกันยายน  2561