เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กสำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,985
เดือนที่แล้ว
2,931
ปีนี้
44,897
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
106,750
ไอพี ของคุณ
184.72.212.254


17 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้ทางวิชาการ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลต้นเปา โดยมีกิจกรรมฐานความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆ การจำแนกประเภทยา การดูแลตนเอง การออกกำลังกายเพื่อการลดโรค และการใช้ยาสมุนไพร เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการใช้ยาประเภทต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่อไป

18 กุมภาพันธ์ 2562

4 ก.พ.2562 นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เข้ารับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ” เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องโถงนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

11 กุมภาพันธ์ 2562

1 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น.คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจาก เทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการที่ดี ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

11 กุมภาพันธ์ 2562

1 ก.พ.2562 เวลา 11.00 น.นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการบริหารงานบุคคล ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

11 กุมภาพันธ์ 2562

30 ม.ค.2562 เวลา 14.00 น.นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาดง จ.บึงกาฬ ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยมีการฟ้อนต้อนรับจากกลุ่ม อสม.ตำบลต้นเปา และเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการส่งเสริมอาชีพ จำหน่ายสินค้าโอทอปของกลุ่มภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

11 กุมภาพันธ์ 2562

30 ม.ค.2562 เวลา 09.00 น.นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.จะกง จ.ศรีสะเกษ ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการฟ้อนต้อนรับจากกลุ่ม อสม.ตำบลต้นเปา และเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการส่งเสริมอาชีพ จำหน่ายสินค้าโอทอปของกลุ่มภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

11 กุมภาพันธ์ 2562

29 ม.ค.2562 นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าช้าง จ.นครนายก ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอาชีพ โดยมีการฟ้อนต้อนรับจากกลุ่ม อสม.ตำบลต้นเปา และเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการส่งเสริมอาชีพ จำหน่ายสินค้าโอทอปของกลุ่มภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ณ เทศบาลเมืองต้นเปาและในพื้นที่

11 กุมภาพันธ์ 2562

12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. เทศบาลเมืองต้นเปา และพสกนิกรในตำบลต้นเปา ได้ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

12 ตุลาคม 2561

มอบบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
___10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมรับมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และส่งมอบต่อไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 8 คน ในพื้นที่ตำบลต้นเปา โดยพิธีมอบบ้านจัดขึ้น ณ บ้านนายอินถา มูลคำ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

___เทศบาลเมืองต้นเปาร่วมกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลต้นเปา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสันกำแพง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว จำนวน 7 หลัง จำนวนงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 396,000 บาท โดยมีรายละเอียดของงบประมาณดังนี้
1. งบประมาณของธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.1 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (กรณีสูงอายุและพิการ)
งบประมาณค่าซ่อมแซม จำนวนเงินหลังละ 50,000 บาท และค่าอุปโภคบริโภค หลังละ 3,000 บาท จำนวน 2 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,000 บาท ได้แก่
1.นายอินถา มูลคำ อายุ 66 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
2.นายเมืองแก้ว สุภา อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1.2 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
งบประมาณค่าซ่อมแซม จำนวนเงินหลังละ 50,000 บาท จำนวน 5 หลัง รวมเป็นเงิน250,000 บาท ได้แก่
1.นางสาวอารยา เมืองมาหล้า อายุ 25 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2.นางสาวจามวัน ไชยซาววงค์ อายุ 64 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ 4 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
3. นายนาค ดีปัญโญ อายุ 74 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลต้นเปา อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
4. นางสาวเจติญา ณ เชียงใหม่ อายุ 30 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 107 หมู่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายประเสริฐ ไชยมหา อายุ 54 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

2.งบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวนเงินหลังละ 20,000 บาท จำนวน 2 หลัง ได้แก่
1.นายเมืองแก้ว สุภา อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2.นายนาค ดีปัญโญ อายุ 74 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

10 ตุลาคม 2561

ทำความสะอาดบริเวณโรงบำบัดน้ำเสีย
____9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโรงบำบัดน้ำเสีย ของหมู่บ้านเอื้ออาทรสันกำแพง ที่ปล่อยทิ้งร้าง มีต้นไม้วั

09 ตุลาคม 2561

ปรับพื้นที่แก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ
___9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดย นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาและนายประพันธ์ ทินอุทัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นายชาย ถนอมสัตย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำรถแบคโฮ รถบรรทุก รถกระเช้า รถไถ ลงพื้นที่ตักขยะ ตัดไม้ และไถป่าละเมาะบริเวณถนนสันป่าค่า-ป่าบง จุดที่มีการลักลอบทิ้งขยะ ให้โล่ง สะอาด เพื่อไม่ให้มีการมาทิ้งขยะอีก โดยคาดว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วัน พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นประจำทุกวันต่อไป

09 ตุลาคม 2561

16 ส.ค.2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้มอบหมายให้นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่สำรวจจุดต่างๆในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาล เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และมอบแนวทางการพัฒนาให้แต่ละกองนำไปปฏิบัติต่อไป

16 สิงหาคม 2561

15 ส.ค.2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมสนับสนุน อบจ.เชียงใหม่ ในการดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ ณ หมู่บ้านจรรยาลักษณ์ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

15 สิงหาคม 2561

14 ส.ค.2561 เทศบาลเมืองต้นเปา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตามโครงการคัดแยกขยะสร้างพลังชุมชน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อินสอน​ สุริยงค์​ จากศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติแม่ออน ในการทำปุ๋ยหมักจากขยะให้เป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ พร้อมกันนี้มีกิจกรรมการทำสมุนไพรพอกข้อแก้ปวดให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นต่อไป ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมได้จัดขึ้น ณ หมู่ 10 บ้านสันช้างมูบ และและเวียนไปจนครบทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลต้นเปา

14 สิงหาคม 2561

14 ส.ค.2561 เวลา 13.30 น.เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นำผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสันกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่สำรวจที่พักอาศัยของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้มีความเหมาะสม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล และหาแนวทางร่วมในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

14 สิงหาคม 2561

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 18  (259 รายการ)