เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

สำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
1,054
เดือนที่แล้ว
3,983
ปีนี้
25,110
ปีที่แล้ว
12,166
ทั้งหมด
59,925
ไอพี ของคุณ
54.221.147.93


๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ULV เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ตามพื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา และร้านค้าต่างๆ ซึ่ง ณปัจจุบันนี้มีผู้ป่ายโรคไข้เลือดออกในตำบลต้นเปา จำนวน ๔๕ ราย  จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่าน ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ให้ยุงกัด และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อไป
31 สิงหาคม 2559

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองต้นเปา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา โดยคุณญาณี ชีวะเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการออกกำลังกายของผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพที่ดี แก่ชมรมผู้สูงอายุ ณ หมู่ ๒ บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
31 สิงหาคม 2559

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. สภาเทศบาลเมืองต้นเปา เปิดประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อรับร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ของเทศบาลเมืองต้นเปา เสร็จสิ้นเวลาประชุม ๒๐.๐๐ น.
30 สิงหาคม 2559

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับสมาชิก อปพร. และชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำน้ำแม่ปูคา ช่วยกันกำจัดผักตบชวา ขยะและเศษไม้ เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำขึ้นสูง และเกรงว่าน้ำจะท่วมบ้านเรือนที่อยู่ทั้งสองฝั่ง
30 สิงหาคม 2559

 วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจากอำเภอสันกำแพง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ต้นเปา ในการประชุมแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในตำบลต้นเปา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
29 สิงหาคม 2559

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภาเทศบาลเมืองต้นเปา โดยคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ทำการแปรญัตติต่างๆ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
27 สิงหาคม 2559

22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.- 17.00 น. สภาเทศบาลเมืองต้นเปา ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา โดยมีญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้มีการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติและตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
23 สิงหาคม 2559

 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา กล่าวเปิดการอบรม การผลิตและใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และกล่าวต้อนรับนักวิชาการจากศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกษตรกรในตำบลต้นเปา ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา
23 สิงหาคม 2559

21 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00 น. ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลต้นเปา ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการรวมพลังเทิดไท้องค์ราชินี และกิจกรรมสานรักษ์วิถีชุมชน โดยมีจุดเริ่มต้น ณ เทศบาลเมืองต้นเปา ไปยังวัดต่างๆในตำบลต้นเปาทุกวัด และสิ้นสุด ณ วัดสันป่าค่า
21 สิงหาคม 2559

  นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิด-ปิด และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เนื่องในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลต้นเปา (ต้นเปาเกมส์) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา วันที่ 19 ส.ค.59 เวลา 13.30 น.
19 สิงหาคม 2559

21 ส.ค.59 เวลา 13.30 น. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประธานกลุ่มต่างๆ ในการจัดประชุมย่อย เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนัุนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองต้นเปา
04 สิงหาคม 2559

กลุ่ม อสม.ตำบลต้นเปา สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวและขอพรจากท่านคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
22 เมษายน 2559

นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายประพันธ์ ทินอุทัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมทำบุญอาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นเปา (11 เม.ย. 59)
22 เมษายน 2559

11 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. พล.ต โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดร่วมบูรณาการ ณ บริเวณหน้าตู้ยามบ่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและประจำจุดตรวจ ณ จุดตรวจ/จุดสกัดร่วมเชิงบูรณาการ โดยปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559-17 เมษายน 2559
20 เมษายน 2559

8 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนหมู่บ้านสันพระเจ้างาม ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนหนทางของหมู่บ้านสันพระเจ้างามและวัดพระนอนแม่ปูคา ตามโครงการลงแขกลงใจ เมืองต้นเปาใสสะอาด เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและลดปริมาณฝุ่นละอองบนท้องถนน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระของวัดพระนอนแม่ปูคา ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้
11 เมษายน 2559

|<<<.....101112131415>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 14 / 15  (222 รายการ)