เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
149
เมื่อวานนี้
193
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
3,554
ปีนี้
47,762
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
109,615
ไอพี ของคุณ
54.81.220.239


มอบบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

มอบบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
___10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมรับมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และส่งมอบต่อไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 8 คน ในพื้นที่ตำบลต้นเปา โดยพิธีมอบบ้านจัดขึ้น ณ บ้านนายอินถา มูลคำ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

___เทศบาลเมืองต้นเปาร่วมกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลต้นเปา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสันกำแพง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว จำนวน 7 หลัง จำนวนงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 396,000 บาท โดยมีรายละเอียดของงบประมาณดังนี้
1. งบประมาณของธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.1 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (กรณีสูงอายุและพิการ)
งบประมาณค่าซ่อมแซม จำนวนเงินหลังละ 50,000 บาท และค่าอุปโภคบริโภค หลังละ 3,000 บาท จำนวน 2 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,000 บาท ได้แก่
1.นายอินถา มูลคำ อายุ 66 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
2.นายเมืองแก้ว สุภา อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1.2 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
งบประมาณค่าซ่อมแซม จำนวนเงินหลังละ 50,000 บาท จำนวน 5 หลัง รวมเป็นเงิน250,000 บาท ได้แก่
1.นางสาวอารยา เมืองมาหล้า อายุ 25 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2.นางสาวจามวัน ไชยซาววงค์ อายุ 64 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ 4 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
3. นายนาค ดีปัญโญ อายุ 74 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลต้นเปา อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
4. นางสาวเจติญา ณ เชียงใหม่ อายุ 30 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 107 หมู่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายประเสริฐ ไชยมหา อายุ 54 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

2.งบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวนเงินหลังละ 20,000 บาท จำนวน 2 หลัง ได้แก่
1.นายเมืองแก้ว สุภา อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2.นายนาค ดีปัญโญ อายุ 74 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


 
10 ตุลาคม 2561