ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

สำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
1,485
เดือนที่แล้ว
273
ปีนี้
1,758
ปีที่แล้ว
13,976
ทั้งหมด
24,407
ไอพี ของคุณ
54.198.71.184


     30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วย นายมานิตย์ ชูยกปิ่น กำนันตำบลต้นเปา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ว่างบริเวณ ลานราชา ซ.1 บ้านบ่อสร้าง เนื่องจากเอกชนเจ้าของที่ได้ทำการถมดินคร่อมลำเหมืองสาธารณะ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เวลาฝนตกน้ำไม่สามารถระบายลงลำเหมืองได้ ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการขุดหาร่องรอยเขตลำเหมือง และจะทำการแจ้งเจ้าของที่ ให้ทำการวางท่อหรืออื่นๆในลำดับต่อไป
30 มิถุนายน 2560

30 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยประชาชนในตำบลต้นเปา อาทิ กลุ่มผู้สุงอายุบ้านบ้านบ่อสร้าง กลุ่มกระดาษสาบ้านต้นเปา พนักงานบริษัทจอร์ทเจนเซ่น และพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แทนดวงใจถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
30 มิถุนายน 2560


30 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. นายพรชัย คำบุยเรือง รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมนายประพันธ์ ทินอุทัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจลำเหมือง บริเวณหมู่บ้านพฤกษา ซึ่งมีวัชพืช เศษขยะ ไม้เลื้อย ขึ้นปกคลุม ทำให้เวลาฝนตกน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ ทำให้น้ำท่วมขัง กระทบถึงหมู่ 2 บ้านหนองโค้ง โดยทางเทศบาลเมืองต้นเปาจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
30 มิถุนายน 2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองต้นเปา กำหนดจัดการ
ประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา เกี่ยวกับแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560 โดยเฉพาะการขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุข ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา
08 มิถุนายน 2560

วันที่ 1 มิ.ย.60 เวลา 13.00 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานการประชุมคณะกรรการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบราชการ พร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับการประเมินผลแบบพลังกองทุนฯ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
01 มิถุนายน 2560

17 พ.ค.60 เวลา 19.30 น. นายทินกร อุตตะมะ รองนายเทศมนตรีเมืองต้นเปา เปิดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันกำแพง) ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร โดยมีคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือถึงกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุมชนในปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงในที่ประชุมว่ามีการเลือกตั้งตามระเบียบและมีเอกสารชัดเจน ในกรณีเลือกตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2554 ส่วนปี พ.ศ. 2557 ไม่มีเอกสารชัดเจนและไม่มีหลักฐาน ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันฑ์ว่าคณะกรรมการบ้านเอื้ออาทรได้หมดวาระลงแล้วและมีความยินดีที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะเข้าสู่การเลือกตั้งคณะกรรมชุมชนตามระเบียบในเร็วๆนี้ต่อไป
19 พฤษภาคม 2560

19 พ.ค.60 เวลา 08.30 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ได้ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารฯ และปลัดเทศบาล ให้ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วมขัง โดยได้ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำที่ท่วมขังในแต่ละจุด ณ หมู่บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
19 พฤษภาคม 2560

19 พ.ค.60 เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลเมืองต้นเปา เร่งซ่อมไฟฟ้าในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และจะเร่งดำเนินการซ่อมไฟแต่ละหมู่บ้านให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุด จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
19 พฤษภาคม 2560

  19 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ทำความสะอาดวัดสันป่าค่า ทำความสะอาดห้องน้ำในวัด และจัดเก็บขยะตามจุดต่างๆ ของวัด ให้สะอาด สวยงาม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการลงแขกลงใจ เมืองต้นเปาใสสะอาด
   แต่เนื่องจากฝนที่ตกลงมา และเจ้าหน้าที่บางส่วน ได้ลงพื้นที่สูบน้ำท่วมขังตามจุดต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน
   จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
19 พฤษภาคม 2560

   18 พ.ค.2560 เวลา 13.30 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีสมโภชและอัญเชิญรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิไชย นักบุญแห่งล้านนาไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา โดยมีพระอธิการอุเทนะ อุเทโน เจ้าอาวาสวัดพระนอนแม่ปูคา มาให้ข้อมูลในการจัดงานต่างๆและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนได้หารือเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ เพราะเป็นงานบุญ“ครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่"

    ซึ่งที่ประชุมประกอบด้วย เจ้าคณะตำบลแม่ปูคา เจ้าคณะตำบลต้นเปา เจ้าอาวาสในตำบลต้นเปา คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นเปา ตัวแทนเทศบาลตำบลแม่ปูคา ตัวแทนหมวดการทางสันกำแพง ตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในตำบลต้นเปา ซึ่งยินดีให้ความร่วมมือกับวัดพระนอนแม่ปูคาตลอดการจัดงานด้วยความยินดียิ่ง

18 พฤษภาคม 2560

9 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานไฟฟ้า เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกันตัดแต่งกิ่งต้นโพธิ์ บริเวณวัดพระนอนแม่ปูคา เนื่องจากต้นโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นไม้ประจำวัดพระนอนแม่ปูคา มีอายุมากและมีกิ่งยื่นออกไปไกล เกรงว่าหากมีลมพายุ กิ่งไม้จะหักโค่นใส่ศาสนิกชน กำแพงวัดและอื่นๆได้รับความเสียหาย อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมสถานที่ในการตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด)ในเที่ยงคืนของวันนี้
09 พฤษภาคม 2560

6 พ.ค.2560 เวลา 15.41 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา รับแจ้งทางวิทยุฯ จาก สภ.สันกำแพง เหตุเพลิงไหม้บ้าน หมู่ 9 จึงจัดรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 2500 ลิตร และรถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 1200 ลิตร ออกระงับเหตุ เบื้องต้นเมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบเป็นเหตุไฟไหม้โรงครัว ชาวบ้านได้ช่วยกันดับเรียบร้อยแล้ว
08 พฤษภาคม 2560

วันอาทิตย์ ที่ 7 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น.นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานประชุมประชาคมโครงการหมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและประชาคมการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านต้นเปา ณ วัดต้นเปา โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา พัฒนากรอำเภอสันกำแพง ปลัดเทศบาลเมืองต่นเปา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนหมู่บ้านต้นเปาเข้าร่วมประชุมประชาคมเป็นจำนวนมาก

จากการประชุมประชาคมทั้ง 2 โครงการ ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในเบื้องต้นเห็นชอบทั้ง 2 โครงการและมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่จะส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านต้นเปาทุกหน่วยงาน
07 พฤษภาคม 2560

7 พ.ค.2560 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื่นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบกระเบื้องให้แกชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ณ หมู่ 6 บ้านต้นผึ้งและหมู่ 4 บ้านบวกเป็ด ซึ่งเป็นการบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้นแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด สำหรับครัวเรือนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบไม่มาก ทางเทศบาลเมืองต้นเปาจะดำเนินการตรวจสอบและช่วยเหลือในลำดับต่อไป
07 พฤษภาคม 2560

6 พ.ค.60 เวลา 09.00 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.ต้นเปา ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารและปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย ต้นไม้หักโค่นใส่หลังคาบ้าน ณ หมู่บ้านบวกเป็ด และได้แยกเจ้าหน้าที่เป็น 2 ชุด ลงพื้นที่ ม.6 และ ม.1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านต่อไป
06 พฤษภาคม 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1