onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
290
เดือนนี้
3,957
เดือนที่แล้ว
6,888
ปีนี้
32,642
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
298,727
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
1
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพ สำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ นำผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพ สำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ จำนวน 10 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 ณ เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
และในการนี้ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพ สำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ในครั้งนี้ด้วย
10 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะในชุมชนระดับครัวเรือน (3Rs),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 9.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะในชุมชนระดับครัวเรือน (3Rs) และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งสาธิตการทำถังดักไขมันในระดับสถานประกอบการ ภายในเขตเทศบาล ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2565 ณ สถานประกอบการ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อสร้าง และหมู่ที่ 4 บ้านบวกเป็ด
10 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมสุ่มตรวจร้านอาหาร ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 09.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสุ่มตรวจร้านค้า ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์แต่ละประเภทที่สะอาด เหมาะสม อันจะส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย จำนวน 4 ร้าน ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อสร้าง และหมู่ที่ 4 บ้านบวกเป็ด
10 พฤษภาคม 2565

การปฎิบัติงานของกองช่างเทศบาลเมืองต้นเปา ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้พนักงาน ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองต้นเปา ปฏิบัติงานดังนี้ ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ในพื้นที่ เขต 1 หมู่ 2 บ้านหนองโค้ง และ เขต2 หมู่ 6 บ้านต้นผึ้ง
10 พฤษภาคม 2565

มอบถังดักไขมันแก่ครอบครัวที่ผ่านการอบรมคัดแยกขยะในชุมชนระดับครัวเรือน (3Rs),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 9.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายนายวัศพล กาวิอิ่น รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบถังดัดไขมันแก่ครอบครัวที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะในชุมชนระดับครัวเรือน (3Rs) พร้อมทั้งสาธิตการทำถังดักไขมันในระดับสถานประกอบการ ภายในเขตเทศบาล ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2565 ณ สถานประกอบการ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จำนวน 4 แห่ง
เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากสถานประกอบการ
09 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ซอย12 หมู่ 3 ตรวจสอบการส่งมอบงานปรับปรุงผิวจราจร,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา และเจ้าหน้าที่กองช่าง
ลงพื้นที่ตรวจสอบงานปรับปรุงผิวจราจร ในพื้นที่ ซอย 12 หมู่ 3 บ้านบ่อสร้าง และในการนี้คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ได้ทำการตรวจสอบการก่อสร้างตามโครงการฯ และรับมอบงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนต่อไป
09 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่บ้านต้นเปา ซอย 7 ติดตามความคืบหน้าการสร้างรางระบายน้ำและถนนคอนกรีต,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างรางระบายน้ำและถนนคอนกรีต บ้านต้นเปา ซอย 7 ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง
09 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ซอย 5 บ้านบ่อสร้าง ดูแนวทางการขยายท่อระบายน้ำใต้สะพาน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา
ลงพื้นที่ตรวจดูแนวทางที่จะขยายท่อระบายน้ำใต้สะพาน ในพื้นที่ ซอย 5 หมู่ 3 บ้านบ่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในระยะยาวต่อไป
09 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ซอย 8 บ้านบ่อสร้าง ดูแนวทางการวางท่อระบายน้ำ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา และผู้อำนวยการกองช่าง/เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจดูแนวทางที่จะวางท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ ซอย 8 หมู่ 3 บ้านบ่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาวต่อไป
09 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมโครงการ big cleaning day ณ บริเวณลำเหมืองสาธารณะหน้าเทศบาล ไปจนถึงสามแยกบ้านสันป่าค่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการ big cleaning day ลงแขกลงใจเมืองต้นเปาใสสะอาด ประจำปี 2565 ณ บริเวณลำเหมืองสาธารณะหน้าเทศบาล ไปจนถึงสามแยกบ้านสันป่าค่า

06 พฤษภาคม 2565

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และงานนิติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 10.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และงานนิติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนร้านค้าของเก่า หมู่ที่ 2 และกรณีร้องเรียนสุนัขเห่าส่งเสียงดัง หมู่ที่ 8 โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา เรียบร้อยแล้ว

06 พฤษภาคม 2565

ประชุมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 13.00 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานประชุมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
06 พฤษภาคม 2565

จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้รับมอบหมายจาก รต.วิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงพัฒนาศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดเกาะกลางถนน
04 พฤษภาคม 2565

ศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ไปศึกษาดูงานเพื่อหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมอาชีพ ด้านการบริการสุขภาพ การฝึกอาชีพในพื้นที่ตำบลต้นเปา และหารือความร่วมมือด้านต่างๆในอนาคต ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
03 พฤษภาคม 2565

การซักซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการดับเพลิง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 09.00 น.เทศบาลเมืองต้นเปา ภายใต้การบริหารงานของ ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้สั่งการให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา ทำการซักซ้อมแผนการดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์ในทุกวัน เพื่อพร้อมในทุกสถานะการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลต้นเปา
30 เมษายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 60  (893 รายการ)