onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
271
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
1
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา(หลังเดิม),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 11.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา(หลังเดิม) ซึ่งมีการดำเนินการดังนี้ 1.การรื้อถังพักน้ำ 2.การรื้ออาคารขนถ่ายขยะ 3.การก่อสร้างลานคอนกรีต 4.การก่อสร้างระบบประปา โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา(หลังเดิม)
06 ตุลาคม 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 09.00 น.จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อหารือและติดตามแผนการดำเนินงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อบริการประชาชนต่อไป โดยมีรองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
05 ตุลาคม 2565

เทศบาลเมืองต้นเปา ประชุมหารือการเตรียมจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งตำบลต้นเปา ประจำปี 2565,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 13.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งตำบลต้นเปา ประจำปี 2565 เพื่อปรึกษาหารือเตรียมจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งตำบลต้นเปา และลงสำรวจพื้นที่ที่จะจัดงานดังกล่าว โดยมี นายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ดต.สมบูรณ์ ชัยชมภู ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นางศรัชญา ณ เชียงใหม่ รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นางสุนันทรา ประพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวไอรินทร์ หมื่นใจสร้อย ผู้อำนวยการกองคลัง นายถวิล เมืองแทน หัวหน้าสำนักปลัด นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา และม.9 บ้านแม่โฮม
05 ตุลาคม 2565

ประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือนตุลาคม 2565 และมอบนโยบายการทำงานในปีงบประมาณประจำปี 2566,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
เวลา 14.00 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือนตุลาคม 2565 และมอบนโยบายการทำงานในปีงบประมาณประจำปี 2566 แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ รวมถึงแนะนำพนักงานใหม่ที่รับโอนมาปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลเมืองต้นเปา และนายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้เน้นย้ำให้พนักงานทุกคน บริการประชาชนตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาอย่างเคร่งครัด ในการนี้จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และให้พนักงานทุกคนยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองต้นเปา ดังนี้
1.มีความรักในองค์กร
2.มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3.ปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างเคร่งครัด
4.องค์กรต้องปลอดยาเสพติด
5.การทำงานต้องเป็นระบบและ
6.ต้องมีการวางแผนงานชัดเจน (เช่น แผนรายปี แผนรายเดือนและแผนรายสัปดาห์)
พนักงานทุกคน คือ ฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาตำบลต้นเปา และเพื่อให้งานบริการประชาชนตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
04 ตุลาคม 2565

นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างรางระบายน้ำช่วงหมู่บ้านสันมะฮกฟ้า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 11.30 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างรางระบายน้ำช่วงหมู่บ้านสันมะฮกฟ้า และกำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากถนนคับแคบ เกรงว่าประชาชนที่สัญจรไปมาจะเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดำเนินการตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองต้นเปาได้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีนายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ดต.สมบูรณ์ ชัยชมพู ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายประพาส เหล็กกล้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา นายจรูญ ใจสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ หมู่บ้านสันมะฮกฟ้า

04 ตุลาคม 2565

ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกลำเหมืองข้างสหกรณ์เครดิตยูเนียน และตรวจสอบรางระบายน้ำท้ายหมู่บ้านสันป่าค่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 10.30 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกลำเหมืองข้างสหกรณ์เครดิตยูเนียน ซึ่งปัจจุบันได้มีการขุดลอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้ำไหลได้ตามปกติและไม่มีขยะตกค้าง และในการนี้ได้ตรวจสอบรางระบายน้ำท้ายหมู่บ้านสันป่าค่า เนื่องจากเวลาฝนตก น้ำระบายได้น้อยและท่วมขังบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยมีนายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ดต.สมบูรณ์ ชัยชมพู ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายประพาส เหล็กกล้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา นายจรูญ ใจสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ ณ หมู่บ้านสันป่าค่า

04 ตุลาคม 2565

นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ตรวจสอบประปาหมู่บ้านสันป่าค่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
เวลา 10.00 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมตรวจสอบประปาหมู่บ้านสันป่าค่า เนื่องจากมีประชาชนต้องการให้เทศบาลเมืองต้นเปารื้อถอนออก ด้วยเกรงว่าจะล้มทับบ้านเรือน เนื่องจากไม่ได้ใช้งานนานแล้ว เบื้องต้นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปารับเรื่องไว้ ส่วนการรื้อถอนนั้นจะต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมของหมู่บ้านสันป่าค่าและเป็นไปตามระเบียบฯ โดยมีนายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ดต.สมบูรณ์ ชัยชมพู ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายประพาส เหล็กกล้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา นายจรูญ ใจสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ ณ หมู่บ้านสันป่าค่า
04 ตุลาคม 2565

นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ตรวจรางระบายน้ำในซอย 3 ซอย 4 หมู่บ้านสันป่าค่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
เวลา 10.00 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนกรณีรางระบายน้ำในซอย 3 และซอย 4 ในหมู่บ้านสันป่าค่า ตรวจสอบต้นเหตุของปัญหา รวมถึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน และพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง โดยมีนายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ดต.สมบูรณ์ ชัยชมพู ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายประพาส เหล็กกล้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา นายจรูญ ใจสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา และเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ ณ ซอย 3 และซอย 4 หมู่บ้านสันป่าค่า
04 ตุลาคม 2565

กิจกรรมฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา "รายการรถด่วนขบวนพิเศษ"ของพุทธสมาคม/ยุวพุทธิกสมาคม/กลุ่มหนุ่มสาวจัง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 18.00 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา "รายการรถด่วนขบวนพิเศษ"ของพุทธสมาคม/ยุวพุทธิกสมาคม/กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดสันป่าแดง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และให้การต้อนรับนายภิญโญ พัวศรีพันธ์ นายอำเภอสันกำแพง ประธานในพิธี รวมถึงให้การต้อนรับศรัทธาชาวบ้านต้อนรับอุบาสกอุบาสิกา ชุดนุ่งขาวห่มขาวที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

03 ตุลาคม 2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลชมภูและจ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
เวลา 10.00 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับนายอนันต์ ฟองคำ นายกเทศมนตรีตำบลชมภูและคณะจากเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในโอกาสมาแสดงความยินดีกับจ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ที่โอนย้ายมาประจำการ ณ เทศบาลเมืองต้นเปา ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมให้การต้อนรับ
03 ตุลาคม 2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและพนักงานในโอกาสโอนย้ายมาประจำการ ณ เทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและพนักงานในโอกาสโอนย้ายมาประจำการ ณ เทศบาลเมืองต้นเปา
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในโอากาสมาศึกษาดูงานและมาส่งพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาประจำการ ณ เทศบาลเมืองต้นเปา จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.นายกษิดิศ คณาญาติ นิติกรชำนาญการ โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันเพ็ญ พานแก้ว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
3.นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์เจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 
03 ตุลาคม 2565

การตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข อำเภอสันกำแพง ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
เวลา 13.00 น. พระครูวิมลญาณประยุต ดร. เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วยคณะกรรมการพระเถรานุระและคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข " ประจำปีพุทธศักราช 2565 เปิดป้าย "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดต้นผึ้ง" และตรวจเยี่ยมภูมิทัศน์รอบบริเวณวัด และรับฟังการบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการนี้ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กำนันตำบลต้นเปา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ผู้อำนวยการกองการศึกษา เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม ถวายการต้อนรับ
อนึ่ง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเป็นศูนย์กลางชุมชนตามวิถี 5 ส ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการปฏิรูปพระพุทธศาสนา
02 ตุลาคม 2565

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ ออกปฏิบัติงานดับเพลิงไหม้,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 03.30 น.รับการร้องขอจาก ตร.สันกำแพง และ อบต.สันกำแพงเหตุเพลิงไหม้อาคารร้านต้นข้าวมีเดีย
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา จึงสั่งการให้งานเทศกิจฯ นำรถอุปกรณ์และไฟส่องสว่าง และงานป้องกันฯ จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 8,000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่และพัดลมระบายควัน ออกปฏิบัติงานดับเพลิงไหม้และช่วยเหลือผู้ติดในอาคาร ซึ่งทุกคนออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย ส่วนความเสียหายอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
20 กันยายน 2565

กิจกรรมทำบุญสลากภัตต์ ประจำปี 2565,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
      สลากภัตต์ เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎก เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดยสลากภัตต์นับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้นสลากภัตต์ยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์การถวายโดยอุทิศให้แก่สงฆ์ โดยอุทิศให้เป็นเผดียงสงฆ์ (ไม่ระบุเฉพาะว่าจะถวายรูปไหน) เช่นการถวายสลากภัตต์ แม้พระจะได้รับของที่ถวายแค่รูปเดียว แต่ถือได้ว่าพระสงฆ์ที่มารับถวายเป็นพระที่ได้รับมอบหมายจากสงฆ์ ก็นับเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์เช่นกัน
 
      การทำบุญสลากภัตต์ มีเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นเช่น กิ๋นก๋วยสลากกิ๋นสลากตานก๋วยสลากในภาษาเขียนใช้ สลากภัตต์” หรือทานสลาก” วิธีการทำบุญมีแตกต่างกันไปตามความนิยมในท้องถิ่นของตนประเพณี สลากภัตต์ นี้เป็นประเพณีเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่พุทธสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงพระชนม์อยู่ ปรากฏในพระธรรมบทขุททกนิกายว่า “ พระพุทธองค์สรรเสริญพระสาวกอรหันต์ชื่อ พระโกณฑธานเถระ ซึ่งเป็นผู้มีโชคดีในการจับสลากได้ที่หนึ่งทุกครั้ง พระสาวกทั้งหลายมีความสงสัยว่า ทำไมท่านจึงมีความโชคดีเช่นนั้น พระพุทธเจ้าตรัสบอกแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งมวลว่า ท่านเป็นผู้ชอบทำบุญสลากภัตต์จึงเป็นคนโชคดี
   
      ในการนี้ ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมกิจกรรมทำบุญสลากภัตต์ ประจำปี 2565 วัดพระนอนแม่ปูคา โดยมี นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายนิคม เงินถา ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา นางสุนันทรา ประพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานกองการศึกษา เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ ณ วัดพระนอนแม่ปูคา
18 กันยายน 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และหมวดทางหลวงสันกำแพง ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ที่พาดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1014 และ 1317 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลต้นเปา โดยมีนายวัศพล กาวิอิ่น รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายนิคม วรรณภิระ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้
17 กันยายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 72  (1070 รายการ)