เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
402
เมื่อวานนี้
694
เดือนนี้
1,419
เดือนที่แล้ว
12,523
ปีนี้
90,712
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
440,032
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203
ลำดับรายการวันที่
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย19 มิ.ย. 2562
2พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.256219 มิ.ย. 2562
3พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.256019 มิ.ย. 2562
4พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ254519 มิ.ย. 2562
5พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.253419 มิ.ย. 2562
6พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ19 มิ.ย. 2562
7พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254019 มิ.ย. 2562
8พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.252219 มิ.ย. 2562
9พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249619 มิ.ย. 2562
10พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.252619 มิ.ย. 2562
11พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256119 มิ.ย. 2562
12พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.254619 มิ.ย. 2562
13พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.255119 มิ.ย. 2562
14พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.253519 มิ.ย. 2562
15พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254219 มิ.ย. 2562
16พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254219 มิ.ย. 2562
17พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253919 มิ.ย. 2562
18พระราชบัญญัติคามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253919 มิ.ย. 2562
19พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.255819 มิ.ย. 2562
20พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253518 มิ.ย. 2562

1 2 3   >>  >|