เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
244
เดือนนี้
721
เดือนที่แล้ว
10,105
ปีนี้
67,827
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
417,147
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
ลำดับรายการวันที่
1ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 256618 ส.ค. 2566
2รายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.256621 ก.ค. 2566
3ใบสั่งจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กฆ 1114เชียงใหม่13 มี.ค. 2566
4รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 256513 ม.ค. 2566
5รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา13 ม.ค. 2566
6รายงานผลการให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์28 ธ.ค. 2565
7รายงานผลการดำเนินระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)20 ต.ค. 2565
8ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 25653 ส.ค. 2565
9โครงการวันเทศบาล ประจำปี 25655 พ.ค. 2565
10ผลการประเมินคุณธรรมและควาฒโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 256427 เม.ย. 2565
11รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 เม.ย. 2565
12รายงานผลการติดตามและปะเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ปี25647 ธ.ค. 2564
13สรุปความพึงพอใจผู้รับบริการ เทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ 256411 พ.ย. 2564
14รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัิตการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) ในระบบรายงาน E-PlanNACC22 ต.ค. 2564
15การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 256411 ต.ค. 2564
16ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 256420 ก.ย. 2564
17รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ เทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี 25643 ส.ค. 2564
18รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองต้นเปา ในเว็บไซต์เทศบาลเมืองต้นเปา25 ส.ค. 2564
19ประกาศ เรื่องกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ10 พ.ค. 2564
20รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256326 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|