เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
244
เดือนนี้
721
เดือนที่แล้ว
10,105
ปีนี้
67,827
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
417,147
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
ลำดับรายการวันที่
21รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน23 เม.ย. 2564
22รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน23 เม.ย. 2564
23รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (12 เดือน)22 เม.ย. 2564
24รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (12 เดือน)22 เม.ย. 2564
25รายงานผลการติดตามและประเมินโครงการจิตอาสา8 ธ.ค. 2563
26รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ1 ต.ค. 2563
27รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25627 ส.ค. 2563
28รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
29รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.256325 มิ.ย. 2563
30รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการงานเทศกาลร่มบ่อสร้างฯครั้งที่ 37 ปี 25637 ก.พ. 2563
31ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข26 ต.ค. 2561
32รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลร่มอินโดนีเซีย ครั้งท16 ต.ค. 2560

|< << 12