onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
2,258
เดือนที่แล้ว
5,332
ปีนี้
27,669
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
222,159
ไอพี ของคุณ
35.171.146.141

-:- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองต้นเปา 
-:- การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี(เพิ่มเติม) 
-:- ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี2564และประชุมสภา ประจำปี2565 
-:- ประกาศ ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2564 
-:- เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา  
-:- ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ ประจำปี 2564  
-:- ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนรับถุงยังชีพ อบจ.เชียงใหม่ 
-:- แจ้งประกาศหยุดเรียน (ต่อจากประกาศเดิม) 
-:- แผ่นพับประชาสัมพันธ์จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย 
-:- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน เทศบาลเมืองต้นเปา 
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา
ตรวจลำเหมืองบ้านบ่อสร้าง
ธารน้ำใจมอบแก่สตรีมีครรภ์ในตำบลต้นเปา
ตรวจสอบฝายกั้นน้ำแม่ปูคา
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองต้นเปา
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บริเวณบ้านต้นเปา หมู่ที่ ๑ , บ้านบวกเป 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 
-:- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนค.ส.ล.และรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดค.ส.ล.ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชม. 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 2 ไปกำจ 
-:- ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) และซ่อมสร้างผิวทาง ค.ส.ล.พ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราค 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอย ฯ ระหว่างวันที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน บริเวณบ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 เชื 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 3) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายทางสันช้างมูบ- 
ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 


งานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง
งานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา
  น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
   แคบหมูไร้มัน
    ข้าวซอยแช่แข็ง
    -:- คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์  
    -:- คำร้องทั่วไป สำหรับแก้ไขข้อมูล ภ.ด.ส.3 
    -:- แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
    -:- การรับชำระภาษีป้าย 


    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบบริหารเอกสาร E-Officeร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ