onestop

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

E-Office

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
148
เมื่อวานนี้
235
เดือนนี้
3,614
เดือนที่แล้ว
5,806
ปีนี้
18,638
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
213,128
ไอพี ของคุณ
3.230.143.40

-:- สถิติการยื่นขอจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน 
-:- สถิติผู้มาขอรับใบอนุญาตจากกองสาธารณสุช ประจำปีงบประมาณ2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ สสจ.ชม.จะย้ายศูนย์ให้คำปรึกษาโควิด19กับประชาชน(Call center) 
-:- เทศบาลเมืองต้นเปา ประกาศแจ้งงดจัดเก็บขยะมูลฝอย 
-:- กกต.ประกาศ วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
-:- ประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (อย่างไม่เป็นทางการ) 
-:- ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งฯ เทศบาลเมืองต้นเปา 
-:- ประกาศชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนากยกเทศมนตรีเมืองต้นเปา(ผ.ถ.4/4)  
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เขต 1 (ส.ถ.4/4)  
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เขต 2 (ส.ถ.4/4)  
กองสาธารณสุขลงพื้นที่ให้คำแนะนำและพ่นฆ่าเชื้อตามไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด
กองสาธารณสุขลงพื้นที่ให้คำแนะนำและพ่นฆ่าเชื้อตามไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมืองตำบลต้นเปา
กองสาธารณสุขฯลงพื้นที่กำกับ ดูแล สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัดและพ่นยาฆ่าเชื้อ
เปิดจุดตรวจบูรณาการและจุดบริการประชาชน ณ สี่แยกบ่อสร้าง
สตรีดีเด่นประจำปี2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนค.ส.ล.และรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดค.ส.ล.ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชม. 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่ 2 ไปกำจ 
-:- ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) และซ่อมสร้างผิวทาง ค.ส.ล.พ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๘-๐๑๘ สายทางข้างป่าช้าสั 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม 3 จ่ายขาดเงินสะสม) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราค 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอย ฯ ระหว่างวันที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน บริเวณบ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 เชื 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 3) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายทางสันช้างมูบ- 
ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 


งานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง
งานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา
  น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
   แคบหมูไร้มัน
    ข้าวซอยแช่แข็ง
    -:- คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์  
    -:- คำร้องทั่วไป สำหรับแก้ไขข้อมูล ภ.ด.ส.3 
    -:- แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
    -:- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
    -:- การรับชำระภาษีป้าย 


    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบบริหารเอกสาร E-Officeร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ